Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Литература русская - Художня і перекладацька спадщина Миколи Зерова під кутом зору її зв"язків з античністю

Художня і перекладацька спадщина Миколи Зерова під кутом зору її зв"язків з античністю Литература русская . Дипломная

  • Тема: Художня і перекладацька спадщина Миколи Зерова під кутом зору її зв"язків з античністю
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Литература русская
  • Страниц: 59
  • Год сдачи: 2006
  • ВУЗ, город: Мариуполь
  • Цена(руб.): 2500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

РОЗДІЛ І. АНТИЧНІ МОТИВИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ М. ЗЕРОВА

Концепція античності Миколи Зерова значною мірою сформувалася як результат вивчення ним історії античного світу, його культури й літератури. На основі глибоких знань ґрунтувалися об'єктивний образ давньої цивілізації, розуміння специфіки її художньої спадщини. У примітках до перекладної частини збірки "Камена" Зеров підкреслював, що широкий читацький загал ще не достатньо добре знайомий з античною літературою, й зокрема з поезією Риму. Супроводжуючи свої переклади античних авторів серйозними науковими коментарями, він намагався заповнити цю нішу.
Як уже зазначалося, у Зерова немає спеціальної праці, присвяченої питанням античної історії чи літератури. Одним із джерел вивчення доробку неокласика як дослідника античності є передмови та коментарі до "Антології римської поезії", декламатора "Слово" та збірки "Камена". Образ античності як історичного та культурного типу простежуються і в оригінальній поетичній творчості.
Особливістю коментарів, та й усієї критичної спадщини Зерова, є те, що, будучи науковими, вони приваблюють як художні творіння. Написані з надзвичайною точністю щодо фактажу, вони "являють" прозору течію урівноваженого мислення, де немає гучного красномовства, ні застійних трафаретних, підгнилих плес" [37; 3 9 - 20]...

Содержание

Художня і перекладацька спадщина Миколи Зерова під кутом зору її зв'язків з античністю

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. АНТИЧНІ МОТИВИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ М. ЗЕРОВА 5
РОЗДІЛ II. ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ М. ЗЕРОВИМ ТВОРІВ РИМСЬКИХ ПОЕТІВ "ЗОЛОТОГО ВІКУ" 19
2.1. Перекладацька діяльність поета як спосіб освоєння римської поезії 19
2.2. Гораціанські мотиви в оригінальній ліриці М. Зерова 34
ВИСНОВКИ 53
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 56

Литература

1. Антична культура і вітчизняна філософська думка. - К.: Т-во "Знання", 1990.-48 с.
2. Античность как тип культури. - М.: Наука, 1988. - 333 с.
3. Арват Ф. Іван Франко - теоретик перекладу. - Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1969.-38 с.
4. Арістотель. Поетика / Пер. Борис Тен. - К.: Мистецтво, 1967. 134 с.
5. Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. - М: Мысль,1987. -348 с.
6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М: Искусство,1986.- 444 с.
7. Білецький О.І. Зібрання праць: У 5-ти т. - К.: Наук, думка, 1966. - Т. 5.- 386с.
8. Білоконь С. І. Закоханий у вроді слів. Микола Зеров - доля і книги. -К.:Час, 1990.-56 с.
9. Брюсов В.Я. Собрание сочинений: В 7 т. - Т. 1. - М.: Худ. литература, 1973. - 670 с.
10. Брюховецький В.С. Микола Зеров: Літературно-критичний нарис. - К.: Рад. письменник, 1990.-307 с.
11. Вінкельман И. Про художній ідеал прекрасного. - К.: Наук. думка, 1990.- 142 с.
12. Гальчук О.В. Микола Зеров і античність. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2000. - 192 с.
13. Грицай М.С., Микитась В. Л., Шолом Ф. Я. Давня українська література. -К.: Вища школа, 1989. - 414 с.
14. Гумилев Н. Драматические произведения. Переводы. Статьи. - Л.: Искусство, 1990. - 404 с.
15. Гуревич А. Я. Время как проблема истории культуры // Вопросы философии. - 1963. - № 3.
16. Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. - 1988. - № 1.
17. Державин В. Поезія Миколи Зерова і український класицизм // Українське слово: У 4-х томах. - Т. 1. К.: Рось, 1994. - С. 522 -542.
18. Дзюба І.М. Універсальні мотиви в Шевченковій поезії // Сучасність. -1996.
19. Драй-Хмара М. Вибране. -К.: Дніпро, 1989. - 542 с.
20. Єфремов С.О. Історія українського письменства. - К.: Феміна, 1995. -688с.
21. 3еров Антологія римської поезії. - Репринт. вид. - К.: Час, 1990. - 64 с.
22. 3ерв М. Камена. - Репринт. вид. - К.: Час, 1990. - 80 с.
23. 3еров М. Твори: У 2-х т. - К.: Дніпро, 1990.
24. 3ілинський О. Духовна генеза першого українського відродження // Європейське Відродження та українська література XIV - XVIII ст. - К.: Наук, думка, 1993. - С. 276 - 300.
25. Ковалів Ю.І. Грані українського менталітету // Слово і час. - 1996. - № 10. -С. 6 - 10.
26. Ковалів Ю.І. Рух естетичної свідомості в українській поезії. Перша половина XX століття (генеза, контекст, література): Дис. д-ра філол. наук: 10.01.01 /Ін-т літ. НАН України. - К., 1995.
27. Кононенко П.П. Українська література: Проблеми розвитку: Навч. посібник. -К.: Либідь, 1994. -336 с.
28. Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього перекладу. -К.: Вид-во Київського ун-ту, 1971. - 130 с.
29. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. - К.: Вища школа, 1982. -165с.
30. Корж Н.О. "Пам'ятник" Горація у перекладі Зерова // Вісник Харківського університету. - 1971. - № 64. - Філологія. - № 6.
31. Кочур Г.П. Про переклади Миколи Зерова // Всесвіт. - 1963. - № 10.
32. Микитенко Ю.О. Антична спадщина і становлення нової української літератури. -К.: Наук. думка, 1991. - 156 с.
33. Михайлов А.В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII - XIX вв. // Античность как тип культуры. - М: Наука, 1088. - С. 37-56.
34. Наєнко М. К. Українське літературознавство: Школи, напрям, тенденції. - К.: ВІД "Академія", 1997. - 320 с.
35. Неврилий М. "Як обернути рабів в Буйтури?" // Слово і час. - 1997. - №1.
36. Ницше Ф. Сочинения: В 2-х томах. - М: Мысль, 1990. - Т. 1.с. 37.
37. Павличко Д. В. Безсмертний майстер // Зеров М.: Твори: У 2-х т. - К.: Дніпро, 1990.-Т. 1.-С. 14-20.
38. Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі. - К.: Либідь, 1997.-360 с.
39. Петров В. Діячі української культури: 1920 - 1940 рр.: Жертви більшовицького терору. - К.: Воскресіння, 1992. - 80 с.
40. Рильський М.Т. Зеров-поет і перекладач // Зеров М. Твори: В 2-х т. - К.: Дніпро, 1990.-Т. 1.-С. 3-13.
41. Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати, Притчі. Прозові переклади. Листи. - К.: Наук, думка, 1983. - 542 с.
42. Соловей Е.С. Українська філософська лірика. Традиція. Типологія. Поетика: Дис. д-ра філол. наук: 10.01.01 / Ін-т літ. НАН України. - К., 1992.-359 с.
43. Стріха М. "Камена" Миколи Зерова: проекція на уесерерівську дійсність 20-х років // Сучасність. - 1996. - № 7 - 8.
44. Темченко Л.В. Український неокласицизм 20-х рр. XX століття: генезис, естетика, поетика: Дис... канд. філол. наук: 10.01.01: Дніпропетровськ, 1997. - 179 с.
45. Тронский И.М. История античной литературы. - М.: Высш. школа, 1083.-464 с.
46. Філософія: Курс лекцій. - К.: Либідь, 1994. - 576 с.
47. Франко І.Я. Зібрання творів: В 50-ти томах. - К.: Наук, думка, 1978 -1988.
48. Хвильовий М. Твори: У 2 т. - К.: Дніпро, 1991. - Т. 2. - 925 с.
49. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.
50. Шерех Ю. Легенда про український неокласицизм // Не для дітей: Літературно-критичні статті і есеї. - Нью-Йорк: Пролог, 1964. - С.97-134. Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеологія. - Балтимор-Торонто: "Смолоскип" ім. В.Симоненка 1991. -455 с.
51. Шумило Н. Від соціальних настроїв до літературних (кінець XIX - початок XX ст.) // Слово і час. - 1996. - № 6.
52. Яременко В.В. Українська поезія XVI століття. - К.: Рад. письменник, 1987. - С. 5 - 35.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Художня і перекладацька спадщина Миколи Зерова під кутом зору її зв"язків з античністю 2500
Релігійний дискурс в поезії представників 2500
Влияние литературной критики на поэзию 20-30-х г. XX века (на материале журнала "Звезда") 3000
Христианские символы в поэме Блока 2500
Становление жанра эссе в русской публицистике 1499

© 2010-2019, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.