Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Финансы - Фінансування охорони здоровья України

Фінансування охорони здоровья України Финансы . Дипломная

  • Тема: Фінансування охорони здоровья України
  • Автор: Виктория
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Финансы
  • Страниц: 80
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: Днепропетровская финансовая академия
  • Цена(руб.): 4000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

ВСТУП


На всіх етапах свого розвитку держава повинна приділяти значну увагу розвитку соціальної сфери, включаючи охорону здоров\'я. Право на медичну допомогу закріплено в Конституції України.
За роки незалежності показники стану охорони здоров’я населення в Україні надзвичайно низькі і незадовільні. Це пов’язано зі складною економічною і політичною ситуацією в державі, гострою економічною кризою і вкрай недостатнім фінансуванням.
Наявність цих та інших проблем і обумовлюють актуальність порушеної теми, оскільки впровадження ефективних механізмів фінансування - це важлива складова процесу реорганізації системи охорони здоров\'я, яка передбачає низку кардинальних змін в цій галузі.
Об’єкт дослідження – система охорони здоров`я Украйни та Дніпропетровської області.
Предметом дослідження є нормативно-правова база, а також видатків на охорону здоров`я за даними звітності Головного управління охорони здоров`я Дніпропетровської обласної державної адміністрації та пов’язані з ними проблеми.
Метою роботи є дослідження сучасного стану фінансування охорони здоров`я в Україні (на прикладі Дніпропетровської області) та визначення основних напрямків її удосконалення.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних задач:
- провести дослідження розвитку правової бази фінансування охорони здоров`я в незалежній Україні;
- проаналізувати обсяг видатків на охорону здоров`я за останні роки;
- розглянути напрямки фінансування галузі;
- вивчити зарубіжний досвід фінансування охорони здоров`я;
- надати оцінку стану фінансування охорони здоров`я на сучасному етапі;
- визначити шляхи вдосконалення охорони здоров`я.
Теоретичною базою здійснення цієї роботи є Конституція України, Закони та Кодекси України, постанови Кабінету Міністрів України, роботи українських та зарубіжних науковців з досліджуваної теми.
Практичною базою є статистичні та аналітичні дані Головного управління охорони здоров`я та Головного фінансового управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації, у якіх одним з напрямків роботи є здійснення фінансування охорони здоров`я.
Соціально-політична криза в Україні призвела і до кризи в системі охорони здоров\'я та погіршення якості медичного обслуговування населення.
На сьогодні Україна має достатню кількість лікарів та середнього медичного персоналу, цілком достатню кількість ліжок, а у кінцевому результаті — ту якість медичної допомоги, рівень якої не здатний задовольнити пацієнтів.
Реалізація викладених у роботі підходів у поєднанні з економічним зростанням та підвищенням суспільного добробуту сприятиме удосконаленню фінансування охорони здоров`я в Україні та забезпеченню надання громадянам загальнодоступної якісної медичної допомоги.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я В УКРАЇНІ


1.1. Історія розвитку фінансування охорони здоров`яПіклування про здоров`я людей – одна із найважливіших соціальних функцій держави. Навколо проблеми фінансування охорони здоров’я завжди викликали жваві дискусії в країнах із різним рівнем розвитку економіки.
На¬уко¬ве о᬴ру¬нту¬ва¬ння об¬ся¬гів фі¬на¬нсу¬ва¬ння ме¬ди¬ци¬ни з’яви¬ло¬ся лише пі¬сля Дру¬гої сві¬то¬вої вій¬ни — Всесвітня організація охорони здоров`я (надалі ВООЗ) ви¬зна¬ла жи¬ттє¬зда¬тною та¬ку систему охо¬ро¬ни здо¬ров’я, ви¬тра-ти на ут¬ри¬ма¬ння якої пе¬ре¬ви¬щу¬ють щонайме¬нше 6,5% ВВП кра¬їни. Ці ре¬ко-ме¬нда¬ції під¬твер¬дже¬ні пра¬кти¬кою суча¬сних цивілізо¬ва¬них кра¬їн, де ві¬дсо¬ток за¬зви¬чай ви¬щий. У пі¬сля¬во¬єн¬ний пе¬рі¬од у Ра¬дянс¬ь¬ко¬му Со¬юзі час¬тка ВВП на охо¬ро¬ну здо¬ров’я ко¬ли¬ва¬ла¬ся в ме¬жах 4—5%, в Ук¬ра¬їні, пі¬сля про¬го¬ло¬ше¬ння незалежно¬сті, — в ме¬жах 2—3% (при¬мі¬ром, у 2005 р. — 2,8, 2008 р. — 3,2%). Таким чи¬ном, на¬ша охо¬ро¬на здо¬ров’я уже впро¬довж 90 ро¬ків і до сьогодні пе¬ре¬бу¬ває в стані хро¬ні¬чно¬го не¬до¬фі¬на¬нсу¬ва¬ння.
В незалежній Україні діяльність держави у сфері охорони здоров`я має надзвичайно важливе значення для суспільства. Це зумовлено як різким падінням доходів переважної більшості населення при переході до ринкової економіки, так і традиційної звичною для всіх громадян орієнтацією на одержання соціальних послуг з медичного забезпечення саме від держави.
Запроваджена в незалежній Україні модель ринкової трансформації не мала необхідної соціальної спрямованості. Формула «спочатку реформи, а потім реалізація завдань соціального розвитку», визначена вже на початку перехідного періоду, виявилась помилковою. На практиці вона звелася до того, що реформи усієї економіки здійснювалися ціною соціальних втрат, обмежень видатків як на охорону здоров`я, так і на інші соціально важливі галузі. Не було встановлено нової, адаптованої до ринкової економіки соціальної інфраструктури.
Згідно зі ст. 3 Конституції України [1] здоров’я людини є однією з найголовніших соціальних функцій держави. Право кожного в Україні на охорону здоров\'я, медичну допомогу та медичне страхування гарантується Конституцією України (ст. 49). Охорона здоров\'я забезпечується державним фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних та оздоровчо-профілактичних програм. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров\'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров\'я у діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв\'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.
Своєрідною \"медичною конституцією\" є прийнятий у листопаді 1992 руку Верховною Радою України \"Основи законодавства України про охорону здоров\'я\" [3], в яких визначені правові, професійні, економічні та організаційні засади охорони здоров\'я, регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності та довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що погіршують їхнє здоров`я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.
Слід зазначити, що в 49 статті Основного Закону йдеться про те, що громадяни мають право на медичне страхування, а держава повинна сприяти розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням усіх відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, а держава стимулює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Також можна відмітити, що в цій статті Основного Закону йдеться про те, що громадяни мають право на медичне страхування, а держава повинна сприяти розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності [18]. Отже, згадана стаття Конституції України не заперечує можливість використання для фінансування системи охорони здоров’я інших, крім бюджетних джерел фінансування. І це конче важливо з огляду на реальну неможливість забезпечення належного фінансування зазначеної галузі лише за рахунок бюджету.

Содержание


ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я В УКРАЇНІ 7
1.1. Історія розвитку фінансування охорони здоров`я 7
1.2. Система фінансування охорони здоров`я: принципи та джерела 12
1.3. Класифікація видатків бюджетів на охорону здоров\'я 16
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБДАСТІ 26
2.1. Планування та аналіз виконання видатків на охорону здоров`я у Дніпропетровській області 26
2.2. Аналіз видатків на охорону здоров`я 33
2.3. Економетричне моделювання залежності видатків на охорону здоров`я та кількості лікарняних ліжок 48
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я В УКРАЇНІ 56
3.1. Зарубіжний досвід бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я 56
3.2. Проблемні питання фінансування галузі охорони здоров`я 62
3.3. Шляхи реформування фінансування галузі охорони здоров’я України 65
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77
ДОДАТКИ 83


Литература


1. Конституція України від 28.06.1996 № 254 к /96 – ВР // Комп’ютерна правова система ЛІГА: ЗАКОН. - К.: ІАС “ЛІГА”.
2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-III // Комп’ютерна правова система ЛІГА: ЗАКОН. - К.: ІАС “ЛІГА”.
3. „Основи законодавства України про охорону здоров\'я”: Закон України від N2801-XII від 19.11.1992 (зі змінами та доповненнями) // Комп’ютерна правова система ЛІГА: ЗАКОН. - К.: ІАС “ЛІГА”.
4. \"Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами\": Постанова Кабінету Міністрів України №1195, від 05.09.2001 // Комп’ютерна правова система ЛІГА: ЗАКОН. - К.: ІАС “ЛІГА”.
5. \"Про бюджетну класифікацію та її запровадження\": Наказ Міністерства фінансів України № 604 від 27 грудня 2001 року (зі змінами та доповненнями) // Комп’ютерна правова система ЛІГА: ЗАКОН. - К.: ІАС “ЛІГА”.
6. \"Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров\'я населення\". Указ Президент України вiд 06.12.2005 № 1694 // http://zakon.rada.gov.ua/
7. Звіт про виконання бюджету Дніпропетровської області станом на 1 січня 2004 року
8. Звіт про виконання бюджету Дніпропетровської області станом на 1 січня 2005 року
9. Звіт про виконання бюджету Дніпропетровської області станом на 1 січня 2006 року
10. Звіт про виконання бюджету Дніпропетровської області станом на 1 січня 2007 року
11. Звіт про виконання бюджету Дніпропетровської області станом на 1 січня 2008 року
12. \"Про виконання Державного та Зведеного бюджетів по видатках на 1 січня 2004 року\". Річний звіт // http://budget.rada.gov.ua
13. \"Про виконання Державного та Зведеного бюджетів по видатках на 1 січня 2005 року\". Річний звіт // http://budget.rada.gov.ua
14. \"Про виконання Державного та Зведеного бюджетів по видатках на 1 січня 2006 року\". Річний звіт // http://budget.rada.gov.ua
15. \"Про виконання Державного та Зведеного бюджетів по видатках на 1 січня 2007 року\". Річний звіт // http://budget.rada.gov.ua
16. \"Про виконання Державного та Зведеного бюджетів по видатках на 1 січня 2008 року\". Річний звіт // http://budget.rada.gov.ua
17. Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров’я (аналітичний огляд). / Під ред. Москаленко В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2000. – 312 с.
18. Алексєєв І. В., Ярошевич Н. Б., Чушак-Голобородько А. М. Бюджетна система: Навч. посіб. – К: Хай-тек ПРЕС, 2007. – 376 с.
19. Арбус М. М., Хижа Н. М. Бюджетна система України: Навч. Посіб. – К.: Видавництво Європейського університету, 2007. – 220 с.
20. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
21. Бюджетний процес в України: збірник нормативно-інструктивних матеріалів / С.І. Мельник, З.М.Луценко, І.Ф. Щербина, А.В.Данілова. К.:Мінфін, 2002. – 295 с.
22. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС, - 2002, - 355 с.
23. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, - 2004, - 544 с.
24. Григора Г. В., Григора Т. Ф. Олійник В. Я., Субачов І.Т. Системи соціального страхування зарубіжних країн: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 144 с.
25. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. Уроки для України / За заг. ред. В.Черненка та В.Рудого. - К.: Академпрес, 2002. - 112 с.
26. Економічний аналіз. Навч. Посіб. / За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП \"Рута\", 2003.-680с.
27. Епіфанов Л.О., Сало І.В., Дьяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. - К.: Накова думка, 1997. – 358 с.
28. Лук’яненко І. Г. Система моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти: Підручник. – К.: Видавничій дім \"Києво-Могилянська академія\", 2004. – 542 с.
29. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
30. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. — К.: ЮрінкомІнтер, 2003.—528 с.
31. Сивульська Н.М. Бюджетний процес в Україні та його особливості // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. - Випуск 174. – Т. 2. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2003. – С.477-483.
32. Стратегічні напрями розвитку охорони здоров’я в Україні: Моногр. / Л. І. Жаліло та ін.; За ред. В. М. Лехан.- К.: Сфера, 2001. — 176 с.
33. Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров’я в Україні: нові законодавчі ініціативи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції - К., 2004. - 255 с
34. Бездуган Я. Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров`я в Україні // Віче. – 2008. – №9/10. – С26-28.
35. Бехтєєва Т. хорона здоров`я України: гра без правил // Дзеркало тижня. – 2009 – № 17. – С. 16-22.
36. Бехтєєва Т.Реформи не задля реформи, а задля збереження здоров`я людини // Дзеркало тижня. – 2007. – № 4.
37. Виноградов О.В. Державне управління багатоканальним фінансуванням закладів охорони здоров\'я // Статистика України. - 2006. - № 2. - С.65-67.
38. Вірченко В. В. Обов’язкове медичне страхування як фактор посилення соціальної захищеності населення України // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №.7–8. - С.123–126.
39. Гладій М. Медичне страхування населення - шлях реформування охорони здоров’я в Україні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. - 1997. - № 2. - С.25–31.
40. Грига І. Фінансування охорони здоров\'я: проекти та реальність // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 1. - С.180-192.
41. Григор’єва Л. О. Реформування системи фінансування охорони здоров’я як чинник позитивних зрушень у людському розвитку // Формування ринкової економіки. - К., 2005. – №1. - С.163–166.
42. Давидова В. П. Досвід закордонних країн щодо забезпечення фінансування соціально-культурної сфери на прикладі охорони здоров’я // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2004. - № 10. - С.336–340.
43. Івасюк В. Стан та перспектива національної системи охорони здоров’я // Голос України. – 1998. - №117. – С.12
44. Карпишин Н. Фінансування охорони здоров’я в Україні: проблеми і пошук альтернативи // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. - 1999. - С.252–256.
45. Ковжарова Е. Міжнародний досвід вирішення проблеми фінансування системи охорони здоров’я: Практичні висновки для України // Формування демократичного та ефективного державного управління в Україні: Матеріали наук.-практ. семінару 11-12 берез. 2002 р. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - С. 65 - 77.
46. Корецький Б. Реформування системи охорони здоров’я: західно-европейський досвід і можливості його використання в Україні // Вісник ТАНГ. – Спец.вип №15-3. – 2000. – С.56-63.
47. Козеркевич А. Охорона здоров’я як частина системи громадського захисту в європейських країнах // Фінанси України. – 2005. - №9. – С.41-43.
48. Концепція розвитку охорони здоров\'я населення України // www.moz.gov.ua/docs/docs_u.php?d=0&n=12
49. Кризина Н. П. Державна політика України в галузі охорони здоров’я: оптимізація фінансування галузі // Актуальні проблеми державного управління - 2005. - № 3. - С.220–226.
50. Лободіна З. М. Перспективні джерела фінансування підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я // Вісник. - 2005. - N6. - С.326–332.
51. Михайленко С. Т. Моделі організації системи фінансування охорони здоров`я , прийнятність їх до України // Ринок цінних паперів України.- 2006. - № 5/6. - С25-30.
52. Михайленко С. Т. Фінансове забезпечення закладів охорони здоров`я та напрямки його модернізації // Економіст. – 2008. – № 11. – С.58-59.
53. Мортіков В. В. Реформування охорони здоров`я:фінансовий аспект // Фінанси України - 2006. – № 10. – С. 79-83.
54. Нагайчук Н. Г. Фінансування системи охорони здоров’я на страховій основі // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. - 2002. - С.176–178.
55. Надюк З. М. Ринок медичних послуг. Роль держави у фінансуванні системи охорони здоров`я України // Економіка та держава. – 2008. – № 4. – С. 100-102.
56. Педченко Т. Шляхи реформування системи фінансування охорони здоров’я та його законодавче забезпечення // Вісник Української академії держ. управління при Президентові України. - 2003. - № 1. - С.215 - 220.
57. Позняковська Н. М. Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика. Монографія. — Тернопіль: 2004. — 20с.
58. Придатко Г. Ю. Проблеми фінансування охорони здоров’я в Україні на сучасному етапі // Проблеми розвитку фінансової системи України. - К., 2002. - С.281–282.
59. Приходько О. Фінансові недуги охорони здоров’я//Економіст. – 2006. - №9. – С.35.
60. Приходько О. Фінансові недуги охорони здоров’я // Економіст. – 2006. - №9. – С.35.
61. Разумов О.К. Проблемы бюджета // Государство и бюджет. - 2006. - № 3. – С. 34
62. Рудень В. В. Виникнення та функціонування системи медичного страхування // Фінанси України. - 2000. - № 1. - С.76 - 87.
63. Шепеленко І.В., Уварена А.Р. Економічні проблеми охорони здоров’я та її реформування на сучасному етапі. – К.: Медицина, 1997. – 127 с.
64. Чарнецька К. Медичне страхування та роль органів місцевого самоврядування у Польщі // http://www.healthfin.kiev.ua/
65. Юрій С.І. Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси України. –2001. –№ 10.
66. Януль І.Є. Бюджетна політика України проблеми та перспективи // Фінанси України.-2006.- №2. – С.57.
67. Януль І.Є. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів // Фінанси. – 2003. – №8. – С. 19-21
68. www. minfin. gov. ua. – Сайт Міністерства фінансів України.
69. www.moz.gov.ua. – Сайт Міністерства охорони здоров`я України.
70. www.rada.gov.ua – Сайт Верховної Ради України.
71. http://www.president.gov.ua – Сайт Президента України.
72. http://oblrada.dp.ua/ Сайт Дніпропетровської обласної Державної адміністрації.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Оптимизация системы управления финансовыми ресурсами предприятия 4000
Современные формы банковского обслуживания: система клиент-банк 4000
Лизинговые операции в Казахстане 4000
Финансовое планирование в коммерческом банке. На примере ОАО Сбербанка России 4000
Управление дебиторской задолженности предприятия на примере организации 4000
Финансовый анализ и прогнозирование деятельности предприятия 4000
ФГУП как налогоплательщик налога на прибыль 4000
Развитие банковских операций по направлению использования банковских карт 4000
Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия 4000
Использование систем финансовых и нефинансовых показателей в управлении стоимостью предприятия 4000

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.