Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Логика - Логика

Логика Логика . Контрольная

  • Тема: Логика
  • Автор: Елена
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Логика
  • Страниц: 14
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: МГУ
  • Цена(руб.): 140 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка


Логіка − одна з найдавніших наук − виникла в проблемному полі філософії понад 2300 років тому назад. У працях давньогрецького філософа Аристотеля вперше показано, як у процесі мислення досягається істина, які правила мислення при цьому корисно використовувати. Вивчення курсу логіки допоможе студентам навчитися свідомо застосовувати закони й форми мислення, засвоїти основні принципи правильного логічного мислення − визначеність, послідовність, доказовість; набути навички й уміння, які потребують точності мислення, обґрунтованості й переконливості висновків.
Традиційна логіка досліджує зв’язки між думками, насамперед, схеми побудови міркувань. Її цікавлять необхідні зв’язки, які детермінуються формою думок і міркувань, тобто відповідні закони мислення. Оскільки неодмінною умовою дотримання цих законів є знання форм мислення, то більшість курсу традиційної логіки становить учення про основні форми мислення: поняття, судження, умовиводи, що виражені засобами природної мови.
Термін «логіка» сьогодні загалом застосовується у трьох головних значеннях. По-перше, ним позначають будь-яку необхідну закономірність у взаємозв’язку об’єктивних явищ – «логіка фактів», логіка історичного розвитку» тощо. По-друге, словом «логіка» позначають закономірності у зв’язках і у розвитку думок – «логіка міркування», «логіка мислення». Нарешті, логікою називають окрему науку, яка розглядає мислення з позиції його формальної правильності. У наступному значенні «логіка» є назвою особливої наукою про мислення, що також зветься формальною логікою.
Важко віднайти більш багатогранне й складне явище, ніж людське мислення. Його вивчає багато наук, і логіка − одна них. її предмет − логічні закони й логічне оперування мисленням. Принципи, що установлюються логікою, так само необхідні, як і всі наукові закони. Ми можемо не усвідомлювати їх, але змушені керуватися ними.
Перш за все потрібно з’ясувати, у чому полягає загальна природа феномену мислення.
З курсу філософії та психології відомо, що мислення є видом пізнання – діяльності, спрямованої на отримання, збереження і переробку інформації (знань). Нам також відомо, що процес пізнання у живій природі (фауні) може протікати у формі практичного (чуттєвого) пізнання, яке триває при безпосередньому впливі предметів та об’єктів на сенсори організму. Цей вид пізнання домінує у більшості тварин, для дорослої ж людини він є другорядним.
Чуттєве пізнання протікає за такими етапами (формами):
– відчуття дає змогу відобразити окремі властивості предметів і явищ, які оточують суб’єкта – колір, форму, запах, смак тощо;
– сприйняття – більш складне відображення дійсності у психіці. Предмет сприймається цілісно, у комплексі його властивостей і якостей;
– уявлення базується на пам’яті і дає змогу відтворювати чуттєвий образ предмета без розумових маніпуляцій над ним.
Принципово іншим видом пізнання є пізнання теоретичне (власне мислення). Воно є опосередкованим, тобто непрямим – здійснюється без необхідності контакту з предметами і явищами. Спроможність до мислення дає людині безліч переваг над іншими видами тварин. Пристосованість до цього виду пізнання і налаштованість саме на нього є найдосконалішою формою адаптації. Іншими словами, людина не має надзвичайно розвиненого слуху, зору, фізичної сили, природної досконалої термоізоляції тощо, але вона має мислення, завдяки чому вид Homo Sapiens домінує над живою і неживою природою.
Опосередкований характер теоретичного пізнання (мислення) виявляється у тому, що доросла людина, як правило, маніпулює не самими предметами, а їх знаками-посередниками – (поняттями, судженнями) і подумки отримує попередній план майбутніх практичних дій.
Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід, а також принципи (закони) мислення вивчає окремий розділ логіки, який має назву «формальна» і складає змістову основу академічної дисципліни «Логіка».
Таким чином, предметом вивчення логіки є мислення. Логіку можна визначити як науку про закони і форми теоретичного пізнання на рівні абстрактного мислення. Людина, яка знає теоретичну частину будь-якої діяльності (торгівлі, музики, мови, мислення тощо), є більш підготовленою, грамотною і досягає значно більших успіхів, ніж та, яка теорії не знає. До цього додамо важливе зауваження, що мислення – не є спадковою ознакою людини, воно розвивається за умов постійної відповідної практики. Іншими словами, як і будь-яку іншу функцію, мислення потрібно тренувати.
Логіка вчить правильно міркувати, не припускатися логічних помилок, відрізняти правильні міркування від неправильних. Вона класифікує правильні мірку¬вання з метою їх системного осмислення .
Певні категорії людей схильні недооцінювати, а то й ігнорувати значен¬ня формальної логіки, особливо традиційної. Вони вважа¬ють, ніби міркування людей можуть бути досконалими й без знання логіки, тому її вивчення − зайве чи принаймні малоефективне.
Справді, кожна людина володіє більш чи менш дос¬коналою стихійно сформованою, інтуїтивною логікою. Без неї вона взагалі не могла б правильно міркувати, спілкуватися з людьми тощо. Та стихійно сформована логіка ніколи не може замінити свідомо засвоєних знань законів і форм мислення. По-перше, вона не завжди спроможна вирішувати ті проблеми, які постають перед людьми. А по-друге, лише незначний відсоток людей, які не вивчали логіки, має більш-менш задовільний рі¬вень стихійно сформованої логічної культури.

Содержание


1. Предмет , функції та практичне значення 3
2. Логічні помилки у силогізмах.............................................…………………..6
3. Узагальнення і обмеження понять ..................................................................8
Задачі......... ………………………………………………………………………11
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 14

Литература


1.Афанасьєв, В.Ф. Логіка Текст / В.Ф. Афанасьєв. – М.: Наука, 2001-230 с.
2.Берков, В.Ф. Логика Текст / В.Ф. Берков. – Минск: Тетра Системс, 2001.
– 217с.
3.Войшвилло, Е.К. Понятие как форма мышления Текст / Е.К Войшвилло, М.: Владос, 2005. –138 с.
4.Гетманова, А.Д. Логика Текст: учеб. для студентов вузов
/А.Д. Гетманова. –М.: Омега - Л, 2007. – 416 с.
5.Горбатов, В.В. Логика / Текст: В.В Горбатов. – М.: МЭСИ, 2006.
6.Сергеич, П.И. Искусство речи на суде Текст / П.И. Сергеич. – М.: Наука, 2003-195 с.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Контрольная работа 300
Контрольная по логике, вариант 10 630
Контрольная по логике. Оцените корректность дефиниций 700
Контрольная по логике (10 заданий) 1500
Установите отношение между простыми суждениями А и В с помощью таблицы истинности. К какому типу относится непосредственное умозаключение, посылкой которог 300
Контрольная по логике, вариант 9 900
9 заданий + тест по логике 1300
3 задания по логике 600
ДЕДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 800
Логические операции над понятиями 800

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.