Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Английский язык - Синтаксичні особливості дискурсу психоаналізу

Синтаксичні особливості дискурсу психоаналізу Английский язык . Дипломная

  • Тема: Синтаксичні особливості дискурсу психоаналізу
  • Автор: Иваницкая Юлия
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Английский язык
  • Страниц: 69
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди
  • Цена(руб.): 700 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

ВСТУП У другій половині ХХ століття цілеспрямований вплив на підсвідомість та настанови особистості, можливість і необхідність аналізувати, передбачати і корегувати поведінку людини стали предметом дослідження вчених у різних галузях науки – психології, медицині, психоаналізі, психотерапії, нейро-лінгвістичному програмуванні, соціології, політології та ін. Аналіз вербальних засобів, які використовуються для здійснення сугестії (психоаналізу), показує, що ця проблема є не лише медичною (психологічною), але й лінгвістичною і потребує лінгвістичного дослідження. Сучасній лінгвістиці притаманний підвищений інтерес до людини й людських стосунків. Особлива увага при цьому приділяється раціональній стороні комунікативної діяльності, зокрема аргументації. Поряд із раціональним підходом існує й інша сфера комунікативної діяльності, пов’язана зі сферою психоемоційного впливу на особистість, яка реалізується в акті навіювання (сугестії). Застосування сугестивних засобів (психоаналіз) у педагогічній практиці може бути спрямоване на всі етапи педагогічного процесу: підготовчий етап, етап засвоєння навчального матеріалу, етап активного відтворення засвоєних знань. Ефективність сугестопедичного методу полягає в наступному: 1) засвоєння дуже великої кількості інформації; 2) вироблення таких здібностей учнів:  уміння активно використовувати інформаційний “запас” у професійному спілкуванні;  уміння гнучко варіювати у спілкуванні;  уміння переносити засвоєні інформаційні одиниці в інші ситуації; 3) створення надзвичайно сильної мотивації навчання; 4) зняття психологічних бар’єрів (сором’язливості, страху, скутості). Актуальність теми визначається необхідністю використання синтаксичних структур при вивченні мовленнєвого сугестивного впливу на особистість в навчальному процесі, а саме під час навчання іноземним мовам. Таким чином, у роботі досліджується явище психоаналізу та засоби його реалізації в англомовній комунікації. Мета дослідження – виявлення та опис синтаксичних особливостей у дискурсі психоаналізу англійської мови – зумовила низку завдань: 1. визначити основні синтаксичні одиниці а англійській мові; 2. визначити основні ознаки та види англійських речень; 3. визначити поняття дискурсу; 4. визначити характерні риси сугестивного дискурсу; 5. розглянути сугестивні технології в педагогічній діяльності; 6. встановити синтаксичні, риторичні прийоми, за допомогою яких здійснюється вплив на адресата сугестивного дискурсу; 7. провести дослідно-експериментальну роботу з формування навичок читання в учнів на уроках англійської мови з використанням сугестопедичного методу. Об’єктом дослідження є дискурс психоаналізу (сугестія), за допомогою чого здійснюється мовний вплив на людину. Предметом дослідження є синтаксичні особливості англійської мови. Основними методами дослідження є дескриптивний (описовий) метод, мета якого: дати точний і повний опис синтаксичних одиниць, а також дозволяє визначити характерні риси англомовного сугестивного дискурсу; були використані елементи контекстного аналізу (аналіз частин через ціле). Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що здійснено дослідження за синтаксичними особливостями в дискурсі психоаналізу, використанням психоаналізу для свідомого впливу як на одну людину, так і на групу людей. Структура роботи. Дипломна робота загальним обсягом 69 сторінок (60 сторінок основного тексту) складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (75 джерел, з них 18 іноземною мовою), списку літератури ілюстративного матеріалу.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………….......3 РОЗДІЛ І Зв’язок синтаксису з дискурсом психоаналізу…...........................................6 1.1. Основні синтаксичні одиниці та їх роль у створенні дискурсу……….….6 1.2. Речення та його ознаки………………………………………………...........9 1.3. Види речень………………………………………………………………….12 1.3.1. Просте речення…………………………………………………………....12 1.3.2. Складне речення…………………………………………………………..13 1.3.3. Безособові речення………………………………………………………..16 1.3.4. Питальні речення………………………………………………………….19 1.4. Сучасні підходи до визначення дискурсу…………………………………20 1.5. Сугестія та сугестивний дискурс………………………………..................23 1.6. Сугестія як об’єкт лінгвістики………………………………………..........26 1.7. Використання сугестивних технологій в педагогічній діяльності………28 РОЗДІЛ ІІ Синтаксичні засоби реалізації сугестії в англійській мові………………..33 2.1. Засоби вираження граматичних категорій в сугестивних текстах………33 2.1.1. Синтаксичні засоби вираження категорії негативності…………….......33 2.1.2. Синтаксичні засоби вираження категорії модальності…………………37 2.2. Риторичні засоби сугестивного впливу………………………………........41 2.2.1. Повтор……………………………………………………………………...41 2.2.2. Протиставлення…………………………………………………………...45 2.3. Синтаксичні засоби вираження ритмічної системи………………………47 2.4. Синтаксична неоднозначність в англомовному сугестивному дискурсі…………………………………………………………………...…50 РОЗДІЛ ІІІ Дослідно-експериментальна робота з формування навичок читання в учнів на уроках англійської мови з використанням сугестопедичного методу……………………………………………………....52 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….58 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….…61 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ……….…68

Литература

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антипова А.М. Ритмическая организация английской речи: Автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.04 / Моск. гос. ин-т иностр. языков им. М. Тореза. – М., 1980. – 36 с.
2. Арістотель. Риторика // Сагач Г.М. Риторика. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – С. 301-307.
3. Бекетова О.В. Фігури повтору як лінгвостилістичні засоби аргументації // Взаємодія одиниць різних рівнів германських та романських мов: Вісник КДЛУ, 1997. – Вип. 3. – С. 3-7.
4. Бєлова А.Д. Поняття “стиль”, “жанр”, “дискурс”, “текст” у сучасній лінгвістиці // Іноземна філологія. – К., 2002. – Вип. 32-33. – С. 7-14.
5. Белова А.Д. Дискурс тэтчеризма (на материале речей Маргарет Тэтчер 1968-1996) // Вісник Харківського державного університету. – Романо-германська філологія. – Харків: Константа, 2000. – № 430. – С. 22-29.
6. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. – К.: Изд-во ЛОГОС, 2003. – 304 с.
7. Болтаева С.В. Ритмическая организация суггестивного текста: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Екатеринбург, 2003. – 24 с.
8. Бухбиндер В.А., Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – Киев: Выща школа, 1988. – 342 с.
9. Варшавский К.М. Гипносуггестивная терапия (Лечение внушением в гипнозе). – Л.: Медицина, 1973. – 192 с.
10. Верба Л.Г. Грамматика современного английского языка (справочник). - Славянский дом, 2001. – 366 с.
11. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1999. – 352 с.
12. Гак В.Г. Повторная номинация на уровне предложения// Синтаксис текста. – М.: Наука, 1979. – С. 91-102.
13. Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. – 138 с.
14. Ганич Н. І. Словник лінгвістичних термінів / Н. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища шк., 1985. – 360 с.
15. Горелов И.Н. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе // Горелов И.Н. Избранные труды по психолингвистике. – М.: Лабиринт, 2003. – С. 15-104.
16. Грановская Р.М. Элементы практической психологи (2-е изд.). – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. – 560 с.
17. Данилов А.С. Язык как диагностическое и терапевтическое средство // История Сабуровой дачи: Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы №15 (Сабуровой дачи). – Харьков, 1996. – Т.3. – С. 183-184.
18. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация: Сб. работ / Сост. В.В. Петров. – М.: Прогресс, 1989. – 310 с.
19. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. – М.: Знание, 1978. –144 с.
20. Єфименко В.А. Дискурсивна характеристика потоку свідомості в англ. мові: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04/ Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1997. – 16 с.
21. Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. Педагогічна майстерність / За ред. Зязюна І.А. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с.
22. Ільницька Л.Л. Англомовний сугестивний дискурс: дисер.. канд. філол. наук: 10.02.04/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: 2006. – 222 с.
23. Ільченко О.М. Етикет англомовного наукового дискурсу. Монографія. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2002. – 288 с.
24. Ільченко О.М. Про дискурсивні модуляції етикетних засобів англо-американського наукового дискурсу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків: Константа, 2002. – №567. – С. 175-180.
25. Калина Н.Ф. Основы психоанализа. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. – 352 с.
26. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр \"Академія\", 2001. — 368 с. (Альма-матер).
27. Краткий психологический словарь / Сост. Карпенко Л.А., под общ. ред. Петровского А.В., Ярошевского М.Г. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.
28. Лингвистический энциклопедический словарь / [под ред. В. Н. Ярцевой]. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 688 с.
29. Лозанов Г. Основы суггестологии // Проблемы суггестологии. – София, 1973. – С. 55-70.
30. Лозанов Г. Суггестопедия в преподавании иностранных языков // Методы интенсивного обучения иностранным языкам: Сб. научн. тр. / Отв. ред. СИ. Медьник. — М.: изд-во МГПИИЯ им. М. Тореза, 1979. — Вып. 5.1. С. 53-62.
31. Лозанов Г. Сущность, история и экспериментальные перспективы суггестопедической системы при обучении иностранным языкам // Методы интенсивного обучения иностранным языкам. – М., 1977. – Вып. 3. – С. 7-16.
32. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.: Искусство – СПБ, 1998. – С. 14-285.
33. Ляпон М.В. Модальность // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – С. 303-304.
34. Мессинг В. О самом себе // Феномен “Д” и другие. – М.: Политиздат, 1991. – С. 11-106.
35. Новицька О.В. Вплив музики на психіку людини: філософський та психологічний аспекти // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: ГНОЗІС, 2003. – Т.V, ч.4. – С. 237-243.
36. Петров Н.Н. Самовнушение в древности и сегодня. – М.: Прогресс, 1986. – 142 с.
37. Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М., Нор К.Ф. Освітні технології. Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 255 с.
38. Пишна Л.М. Повтори як засіб вираження авторської модальності та прагматичної настанови тексту: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – К., 1996. – 21 с.
39. Прокопенко С.В. Смысловая функция ритма в тексте (исследование на материале художественных прозаических текстов немецкого и русского языков): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19; 10.02.21 – М., 1995. – 258 с.
40. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник Степанов О.М. – К.: Академвидав, 2006. – 423 с.
41. Реферовская Е.А. Наклонение // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – С. 321-322.
42. Селевко В.Г. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
43. Скибицька Н.В. Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: ЛОГОС, 2002. – № 7. – С. 455-462.
44. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. Издательство литературы на иностранных языках. - М.: 1957. - 175с.
45. Соколова І.В. Прагматичні параметри функціонування категорії повтору в текстах-анонсах // Науковий вісник кафедри Юнеско Київського державного лінгвістичного університету: Філологія. Педагогіка. Психологія. – К.: ВЦ КДЛУ, 2000. – Вип. 1. – С. 332-338.
46. Спивак Д.Л. Лингвистика измененных состояний сознания: проблема текста // Вопросы языкознания. – 1987. – № 2. – С. 77-84.
47. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Соч. Т.2. – М.: Правда, 1990. – 446 с.
48. Харитонов І.К. Теоретична граматика сучасної англійської мови: Посіб. для студ. 4 курсу ф-ту інозем. мов. – 2-е вид., переробл. і допов. – Ніжин, 2003. – 210 с. – (Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя).
49. Чейф У.Л. Значение и структура языка. – М.: Прогресс, 1975. –141с.
50. Черепанова И.Ю. Дом колдуньи. Язык творческого Бессознательного. – М.: КСП+, 2001. – 400 с.
51. Черепанова И.Ю. Текст как фактор изменения установки личности (лингвистические аспекты суггестии): Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Перм. ун-т. – Пермь, 1992. – 17 с.
52. Черепанова И.Ю. Человек манипулирующий (суггестия в коммуникации) // HOMO LOQUENS (Человек говорящий): Язык, культура, познание / Ред. А.А. Романов, А.М. Шахнарович. – М.: Институт языкознания РАН; Тверь: Тверской Институт экономики и менеджмента, 1995. – С. 115-123.
53. Чхаїдзе А. Лінгвістичні та екстралінгвістичні рівні ритмічної організації художньої прози в аспекті перекладу // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ Київський університет, 2003. – Випуск 9. – С. 326-331.
54. Шевякова В.Е. Рема // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – С. 410.
55. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. – К.: АртЕкс, 1998. – 335 с.
56. Шувалова И.В. Психологические факторы эффективности суггестопедии Г. Лозанова // ИЯШ. – 1991. – № 4. – С. 47-51.
57. Щукин А.Н. Обучение иностранному языку. Теория и практика. – М. Филоматис, 2004, - 407 с.
58. Andreas S. Modal Operators // Anchor Point Magazine, August, 2001. – www.nlpanchorpoint.com/aAndreasMO.htm
59. Bancroft W. Suggestopedia and Language Acquisition: Variations on a Theme. – Taylor and Francis, 1999. – 320 p.
60. Caskey O.L. Essentials of Suggestopedia: A Primer for Practitioners. – ERIC Document Reproduction Service, 1976. – 28 p.
61. Chambers K. A Study of the Application of Howard Gardner’s Multiple Intelligences Theory of the Classroom. – Carson-Newman College, 1997. – 41 p.
62. Chomsky N. New Horizons in the Study of Language and Mind. – Cambridge University Press, 2000. – 230 p.
63. Dennison P.E. Brain Gym: A Teacher’s Manual to Explain, Instruct, and Facilitate Movement Activities for Whole Brain Learning. – Edu-Kinesthetics, Inc., 1989. – 43 p.
64. Dennison P.E., Dennison G.E. Brain Gym: Simple Activities for Whole Brain Learning. – Edu-Kinesthetics, Inc., 1992. – 40 p.
65. Dijk T. van. Critical Discourse Analysis. – http://cf.hum.uva.nl/teun/cda.htm.
66. Harris Z.S. Analyse du discours// Languages, 1969. - № 13. – P. 8-45.
67. Harris Z.S. Notes du cours de syntaxe. – Paris: Ed. Du Seuil, 1976. – 238 p.
68. Horn L.R., Yasuhiko K. Negation and Polarity: Syntactic and Semantic Perspectives. – Oxford University Press, 2000. – 270 p.
69. James B.M. Suggestopedia: A Teaching Strategy for the Severely Disabled Reader. – ERIC Document Reproduction Service, 1976. – 23 p.
70. Jespersen O. Essentials of English grammar. London: Allen&Unwin, 1993.
71. Joseph M. All at Sea with Admiral Nelson and a Phobic Fallacy. Case History. – European Journal of Clinical Hypnosis. – http://www.ejch.com/joseph.htm.
72. Kempson R.M. Negation // Semantic Theory. – Cambridge University Press, 1995. – P. 117-122.
73. Miele P. Suggestopedia: Easier Learning the Natural Way. – Utopia Unlimited Publishers, 1982. – 120 p.
74. New Webster’s Dictionary. - NY: Consolidated Book Publishers, 1998.
75. Silvers S.M., Asher J.J. Listen and Perform: TPR Student Notebook. – Sky Oaks Productions, 1994. – 213 p.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.