Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Административное право - Види компетенційних спорів, що розглядаються в адміністративних судах України

Види компетенційних спорів, що розглядаються в адміністративних судах України Административное право . Дипломная

  • Тема: Види компетенційних спорів, що розглядаються в адміністративних судах України
  • Автор: Юлия
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Административное право
  • Страниц: 77
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: Москва
  • Цена(руб.): 4000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка


Вступ……………………………………………………………………………… 3
1. Загальна характеристика спорів між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, що розглядаються в адміністративних судах України…………………………………………………6
1.1. Поняття спору про компетенцію…………………………………………….6
1.2.Елементи компетенційного спору …………………………………………...15
2. Види спорів між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, що розглядаються в адміністративних судах України, за суб’єктним складом………………………………………………….31
2.1 Спори між органами виконавчої влади одного рівня………………………31
2.2 Спори між органами виконавчої влади різних рівнів………………………35
2.3 Спори між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування…………………………………………………………………….52
2.4 Спори між органами місцевого самоврядування……………………………62
Висновки……………………………………………………………………………74
Список літератури………………………………………………………………….76


Содержание


Вступ……………………………………………………………………………… 3
1. Загальна характеристика спорів між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, що розглядаються в адміністративних судах України…………………………………………………6
1.1. Поняття спору про компетенцію…………………………………………….6
1.2.Елементи компетенційного спору …………………………………………...15
2. Види спорів між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, що розглядаються в адміністративних судах України, за суб’єктним складом………………………………………………….31
2.1 Спори між органами виконавчої влади одного рівня………………………31
2.2 Спори між органами виконавчої влади різних рівнів………………………35
2.3 Спори між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування…………………………………………………………………….52
2.4 Спори між органами місцевого самоврядування……………………………62
Висновки……………………………………………………………………………74
Список літератури………………………………………………………………….76


Литература


1. Конституція України від 28.06.96 р. N 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями)
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. N 2747-IV (за текстом - Кодекс адміністративного судочинства, КАСУ)
3. Господарський Кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
4. ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» вiд 09.04.1999 № 586-XIV
5. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР
6. ЗУ «Про місцеві Ради народних депутатів, місцеве та регіональне самоврядування» від 26.03.1992р. // Відомості Верховної Ради України.– 1992.– №28.– Ст.387.
7. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. – Вип. 1 – 2 (6 –7). – К., 1994.– С. 65 – 69.
8. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р., ратифікована Законом України від 15.07.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – Ст. 249
9. Державне управління: теорія і практика / За ред. В.Б. Авер’янова.–К.: Юрінком інтер, 1998. – С. 147.
10. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. – К., 1979. – С. 25 – 26.
11. Батанов О.В. Функції територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. – К., 2001.– С. 14
12. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні. Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001
13. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні. – К.: Атака, 2000. – С. 10.
14. Борденюк В.І. Деякі проблеми законодавчого визначення повноважень місцевого самоврядування в Україні // Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. – К., 1997. – С. 7.
15. Білоус А. Конфлікт у міській раді // Місцеве самоврядування. – 1996.–№1.– С.13– 15; Коваленко А. Київрада – в глухому куті? // Місцеве самоврядування. – 1997.– № 5 – 6 (7).
16. Бутко І.П. Проблеми територіальної організації державної виконавчої влади і самоврядування // Проблеми реформування державної влади: конституційні та управлінські аспекти. Тези доповідей і наук. повідомлень наук.-практ. конф. (Київ, 10–11 березня 1995 р.) – К., 1995. – С. 96.
17. Веніславський Ф.В. Конституційне визначення меж державної влади в Україні // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – №43. – С.17–22.
18. Дробуш І.В. Поняття функцій представницьких органів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право. – Вип.9. – К., 2001. – С.173–178.
19. Делія Ю.В. Делеговані повноваження: немає підконтрольності без відповідальності //Право України.– 1999.–№4.–С.46;
20. Делія Ю.В. Законодавство про місцеве самоврядування: досвід застосування, проблеми вдосконалення // Самоврядування та самоорганізація територіальних громад. Матеріали наук.– практ. конф. (Львів, 24–25 червня 1999р.) – Л., 1999. – С.102–104.
21. Делія Ю. В. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ МВС, 2004. – 277 с.
22. Делія Ю. Компетенційні спори: причини і шляхи їх подолання // Право України. – 2000. – №6. – С.32–33
23. Корнієнко М. І. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування // Муніципальне право України / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 85–114.
24. Кравченко В. В., Пітцик М. В. Муніципальне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.
25. Кравченко В. Деякі питання розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи // Збірник наукових праць Академії державного управління при Президентові України. – Вип.1.– К., 1999. – С. 278– 279.
26. Крижанівський С. Місцеве самоврядування: шлях до соціального партнерства // Збірник наукових праць Академії державного управління. – К., 1999. – С. 264.
27. Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской Федерации: Учеб. – М.: Юристъ, 1997. – 428 с.
28. Любченко П.Н. Компетенція місцевого самоврядування: організаційно–правові питання реалізації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02.– Х., 1998. – С. 7.
29. Мельниченко В. Розподіл і єдність влади. Зарубіжна практика і потреби України // Віче. – 2000. - №9. – С.136-155.
30. Орзіх М. П., Баймуратов М. О. Міжнародні неурядові організації // Місцеве та регіональне самоврядування України. – 1994. – Вип. 1–2(6–7). –
31. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування.– Мюнхен, 1963.
32. Рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи № 190 (1995) від 26 вересня 1995 року щодо вступу України до Ради Європи // Політика і час. – 1995. – № 12. – С. 81–83.
33. Щебетун І. Організаційно-правові гарантії в системі гарантій місцевого самоврядування // Правничий часопис Донецьк. ун-ту. – 2001. – № 1(6). – С. 23–26.
34. Смирнова Т.С. Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. – К., 1998. – С. 12.
35. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / За ред. В.В. Цвєткова. – К.: Оріяни, 1988. – С. 187.
36. Цвік М.В. Взаємодія законодавчої, виконавчої гілок влади та референдуму в системі народовладдя // Вісник Академії правових наук України. – 1995. –№3. – С.27
37. Шемшученко Ю.С., Погорілко В.Ф., Євдокимов В.О. Конституція незалежної України.– К.: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, Спілка юристів України, 2000. – С. 383.
38. http://prava.kiev.ua/ - тип доступа - вільний
39. Тацій В.Я., Погоріло В.Ф., Тодика Ю.М. Конституційне право України. – К., 1999. – с. 147.
40. Педько Ю Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні і практичні питання співвідношення //Право України. - 2001. - №10
41. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления: Правовые проблемы оформления и реализации. – АН СССР, ин-т гос-ва и права. – М.: Юрид. лит-ра, 1972
42. Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции //Гос-во и право. - №6
43. Петухов П.А. Административный процесс в юрисдикционной деятельности органов советского государственного управления: Автореф. …канд. юрид. наук. – Л., 1981
44. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. – М.: Юрид. лит-ра АН СССР, инст-та государства и права, 1964. – 188 с
45. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в України: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Х., 2001.
46. Герасименко Є.С. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності: Дис. …канд. юрид. наук. – К., 2000
47. Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов: Учеб. пособие. — М.: Юрид. лит., 1982.
48. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. — М., 1972.
49. Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти. — М., 1971.
50. Мамутов В.К. Компетенция государственных органов в решении хозяйственных вопросов. — М., 1964.
51. Лепешкин А.И., Ким А.И., Митин Н.Г., Романов П.И. Курс советского государственного права. — М.: Госюриздат, 1962.
52. Власов В.А. Советский государственный аппарат. — М., 1959.
53. Атаманчук Г.В. Государственное управление: проблемы методологии правового исследования. — М.: Юрид. лит., 1975.
54. Советское строительство / Под ред. В.М. Монохина. — Саратов, 1982.
55. Советский энциклопедический словарь. — М., 1986.
56. Тихомиров Ю.А. Основные черты компетенции представительских органов власти // Вопросы развития и совершенствования народного представительства в СССР. — М., 1986.
57. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. — К.: УРЕ, 1974.
58. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. — М., 1972.
59. Кузнецов И.Н. Компетенция высших органов власти и управление в СССР. — М., 1969.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Административная ответственность 4000
Характеристика органов исполнительной власти 4000
Потерпевший по КоАП РФ 3000

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.