Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Уголовный процесс - Допустимість використання у доказуванні результатів оперативно-розшукової діяльності

Допустимість використання у доказуванні результатів оперативно-розшукової діяльності Уголовный процесс . Дипломная

  • Тема: Допустимість використання у доказуванні результатів оперативно-розшукової діяльності
  • Автор: Коренский Артем
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Уголовный процесс
  • Страниц: 120
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: Юридическая академия им. Я. Мудрого, Харьков
  • Цена(руб.): 2500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Нечітко в чинному законодавстві розв\'язується питання що¬до учасників оперативно-розшукових заходів, за результатами яких складається протокол. Відповідно до частини другої статті 8 Закону України \"Про оперативно-розшукову діяльність\" зазначе¬ний документ складається за результатами негласного проник¬нення до житла чи до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв\'язку, контролю за листуванням, телефонними розмо¬вами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування ін¬ших технічних засобів одержання інформації. Однак деякі з пере¬лічених заходів можуть здійснюватися оперативним працівником одноособово (наприклад, зняття інформації з каналів зв\'язку, за¬стосування технічних засобів одержання інформації). Виходячи з норми Закону, такий працівник має скласти протокол і сам же його підписати. Але такий порядок складання протоколу не мож¬на визнати досконалим, адже ні в адміністративному, ні в крнмінально-процесуальному законодавстві не передбачені випадки, коли процесуальний документ підписується лише посадовою особою, яка здійснила зазначені в Законі дії. Залежно від того, яка процесуальна дія проведена, протокол згідно з нормами чин¬ного КПК України (наприклад, статті 95, 145, 170, 188, 195 та ін¬ші) підписують заявник, допитана особа, присутні при цьому особи тощо, а також посадова особа, яка її здійснила.

Содержание

Зміст

Вступ....................................................................................................................3
Розділ 1. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності......................................................................................9
1.1. Сутність оперативно-розшукової діяльності і проблемні питання її процесуального статусу................................................................9
1.2. Співвідношення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності...............................................................................23
1.3. Поняття та структура залучення результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальний процес.........................................37
1.4. Прокурорський нагляд, судовий та відомчий контроль, як гарантія законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності..........................................................................................................65
Розділ 2. Допустимість доказів у кримінально-процесуальному доказуванні.......................................................................................................83
2.1. Поняття допустимості, та її співвідношення з іншими властивостями доказів у кримінальному процесі....................................83
2.2. Допустимість інформації отриманої оперативним шляхом..94
2.3. Проблеми використання результатів оперативно-розшукової діяльності отриманих з порушенням процесуальної форми................113
2.4. Допустимість використання негативних обставин у доказуванні ...................................................................................................119
Висновки.........................................................................................................127
Список використаних джерел.....................................................................133


Литература

55. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. – М., 1997.
56. Кримінальний процес України / За ред.. Ю.М. Грошевого та В.М.Хотеця. – Харків: Право, 2000.
57. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. Ленинград, - 1984.
58. Курочка М.Й. Законність в оперативно-розшуковій діяльності – важлива форма охорони прав та свобод громадян // Вісник прокуратури. – 2002. - №2.
59. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за дотриманням законів органами, які здійснюють ОРД. – Луганськ, 2005.
60. Курочка М.Й. Дотримання законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури. - 2003. - № 7 (25).
61. Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів: Монографія. – К., 2002.
62. Мазунин Я.М. Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке и проведении следственных действий по делам об организованной преступной деятельности // Российский следователь. – 2004. - № 9.
63. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений: Учеб. Пособие. – Волгоград, 1987.
64. Мельник М., Хавронюк М. Хто наділений правом охороняти права? // Віче. - 1999. - № 11.
65. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: Учебное пособие. – М., - 1999.
66. Общая теория прав человека. Под. ред. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА, 1996.
67. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Лань, 2000.
68. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник Под общ. ред. С.В. Степашина. – СПб., 1999.
69. Остапенко О. Допустимість доказів при їх оцінці у ході кримінально-процесуального доказування // Підприємство, господарство і право. - 2005. - № 10.
70. Опыт использования полиграфа в профилактике й раскрытии преступлений в ГУВД Красноярского края» (1-ая научно-практическая конференция), МВД России, ГУВД Красноярского края. — Красноярск, 1997.
71. Павлюк Ю.П., Биденко М.Т., Шпортько О.М.. Некоторые проблемы процессуальной регламентации оперативно-розыскной деятельности //Вісник ЛАВС МВС. - 2002. - Спец. вип. (ч.2).
72. Погорецький М. Докази у кримінальному процесі. Використання оперативно-розшукової діяльності для отримання доказів. // Вісник Прокуратури. – 2003. - № 2 (20).
73. ПоляковМ.П. О понятии уголовно-процессуальной интерпретации результатов ОРД // Профессионал. – 1999. - № 5-6.
74. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1983 – 1999) // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – К., 1999. - № 11.
75. Права человека и профессиональные стандарты для юристов в документах международных организаций. – К., - 1996.
76. Права человека. Основные международно-правовые документы. – К., 1989.
77. Применение гипноза в следственной практике США // Проблеми преступности в капитатистических странах. - 1981. - № 4.
78. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: эссе. - Луганск: РИО ЛАВД, 2004.
79. Резник Г.М. Внутренняя убежденность при оценке доказательств. — М., 1977.
80. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. – М., 1987.
81. Сибільова Н.В. Допустимість доказів у радянському кримінальному процесі. – К., 1991.
82. Сибільова Н.В. Допустимість доказів у кримінальному процесі. – Харків, 1998.
83. Советский уголовный процесс: / Б.Т. Безлепкин и др. – М.: Юрид. лит., 1990.
84. Степанов О. Допустимість доказування в кримінальному процесі // Право України. - 2004. - № 5.
85. Строгович М.С. Теория судебных доказательств. - М., 1991.
86. Сурков К.В. Принципы полицейской разведки: Учебное пособие. Спб., 1995.
87. США: Конституция и права граждан. – М., 1987.
88. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. – М.: Юрид. лит., 1973.
89. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
90. Фетисенко К.Г. Деякі проблеми правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності в боротьбі зі злочинністю // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали науково-практичної конференції (19 листопада 1997 року) / Відпов. ред. В.С. Зеленецький, Л.В. Дорош. – Х.: Право, 1998.
91. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью:системный подход. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.
92. Чечетин А. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий // Законность. – 2004. - № 1.
93. Шейфер С.А. Доказательственные аспекты Закона об оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. – 1994. - №1.
94. Шейфер С.А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу // Государство и право. – 1997. - №9.
95. Шумило М.Є. Наукові засади використання оперативно-розшукових матеріалів в доказуванні у кримінальних справах / Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-прак. Конф., 18-19 квітня 2002 р., м. Харків. – К., 2002.
96. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической деятельности. – М.: АВС, 1997.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.