Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Уголовное право - УМИСНЕ ТЯЖКЕ ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ

УМИСНЕ ТЯЖКЕ ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ Уголовное право . Курсовая

  • Тема: УМИСНЕ ТЯЖКЕ ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ
  • Автор: Ирина Михайлова
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Уголовное право
  • Страниц: 39
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: ХАРКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  • Цена(руб.): 2000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

ВСТУП Життя людини, відповідно до ст. З Конституції України, є найви¬щою соціальною цінністю, а в ст. 27 Основного Закону наголошуєть¬ся, що кожна людина має невід'ємне право на життя і ніхто не може свавільно позбавити людину життя. Тому злочини проти життя ста¬новлять велику суспільну небезпеку. До них КК відносить різні види умисних вбивств (статті 115—118), вбивство через необережність (ст. 119), доведення до самогубства (ст. 120), погрозу вбивством (ст. 129). У частині 1 ст. 115 дається поняття вбивства як умисного протиправного заподіяння смерті ін¬шій людині. Крім того, в ст. 119 передбачена відповідальність за вбивство через необережність. Тому загальне поняття вбивства мо¬же бути визначене як умисне або необережне заподіяння смерті ін¬шій людині. Заподіяння смерті іншій людині — це позбавлення її життя. Об'єктом вбивства є життя людини. Початком життя при цьому слід вважати початок фізіологічних пологів. Посягання на плід людини до початку родового процесу не є посяганням на життя і може призвести до відповідальності за незаконне проведення абор¬ту. Кінцевим моментом життя є біологічна смерть. Закон рівною мірою охороняє життя будь-якої людини, незалеж¬но від її життєздатності, віку, моральних якостей тощо. Вбивство — це позбавлення життя іншої людини. Самогубство або замах на са¬могубство злочином не вважається. З об'єктивної сторони вбивство може бути здійснене шляхом дії або бездіяльності. Для позбавлення людини життя може застосо¬вуватися як фізичний вплив (удар ножем, задушення, отруєння тощо), так і психічний (заподіяння душевної травми, що викликала смерть, підбурювання до самогубства особи, яка не усвідомлює зна¬чення цього акту тощо). У разі вчинення вбивства шляхом бездіяльності йдеться про вчи-нення винним дій, що запобігли б настанню смерті за умови, що він зобов'язаний був і мав можливість їх вчинити. Наприклад, особа ме-дичного персоналу з метою заподіяння смерті хворому не застосо¬вує необхідного лікування. Обов'язковою ознакою закінченого складу вбивства є настання злочинного наслідку — смерті людині. При цьому необхідно вста¬новити причинний зв'язок між діянням винного і настанням смерті потерпілого. Вбивство — це протиправне позбавлення життя. Тому не є вбивством, наприклад, позбавлення життя людини в стані необхід¬ної оборони. Навпаки, згода потерпілого на позбавлення його життя не виключає протиправності діяння. З суб'єктивної сторони вбивство може бути вчинене як з умислом (прямим або непрямим), так і через необережність (зло¬чинну самовпевненість або злочинну недбалість). Правильна квалі¬фікація умисного вбивства передбачає ретельне дослідження його мотивів і мети. Метою даної курсової роботи є доцільний розгляд умисного тяжкого тілесного ушкодження, розгляд покарання за скоєння цього злочину. Актуальним є те, що на даний час дуже багато злочинів вчинюється саме з метою нанесення тяжких тілесних ушкоджень і є необхідність передбачування знань практикуючих органів та дій досконалого вивчення ознак складу злочину, передбаченого ст.ст. 121, 123, 124 КК України, відмежування цих злочинів від інших злочинів проти життя і здоров’я

Содержание

ВСТУП ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ 1. Поняття і види тілесних ушкоджень. РОЗДІЛ 2. Умисне тяжке тілесне ушкодження РОЗДІЛ 3. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання РОЗДІЛ 4. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушко¬джень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, не¬обхідних для затримання злочинця ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА

Литература


1. Конституція України від 28.06.1996р.
2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року/ За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, 2001.
3. Постанова Пленуму Верховного суду України від 07.02.2003р. №2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи»
4. Постанова ПВС \"Про практику застосування судами законодавства, яке за¬безпечує право на необхідну оборону від суспільна небезпечних посягань\" № 4 від 28 червня 1991 р. (п. 10).
5. Основи законодавства України про охорону здоров\'я від 19 листопада 1992р.
6. Інструкція щодо констатації сперті людини на підставі смерті мозку. За¬тверджена наказом МОЗ №226 від 25 вересня 2000 р.
7. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати пра¬цездатності. Затверджений постановою КМ №221 від 4 квітня 1995 р.
8. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушко¬джень. Затверджені наказом МОЗ від 17 січня 1995 р.
9. Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти/ М.І.Бажанов, В.Я.Тацій, В.В.Сташис, І.О.Зінченко та ін..; за ред. професорів М.І.Бажанова, В.Я.Тація, В.В.Сташиса. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2003.
10. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак./ Г.В. Андрусів, П.П.Андрушко, С.Я.Лихова та інші; За редакцією П.С.Матишевського та інших. – К.: Юрінком Інтер; 1999.
11. Майдан-ІНФОРМ: 08-11-2007 13:07 // URL: http://maidan.org.ua/static/news/2007/1194520057.html

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Оправдательный приговор 1500
Предварительное расследование:понятие о общие условия 1500
Сложные вопросы квалификации убийств 1500
Необходимая оборона 1500
Уголовно – правовая характеристика преступления предусмотренного статьей 123 УК РФ (преступления против здоровья человека) 1500
Уголовный закон 1500
История уголовного законодательства 1500
Уголовная ответсвенность 1500
Причинение тяжкого вреда здоровью 1500
Основные виды наказания 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.