Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Экономика предприятия - Система управління персоналом підприємства

Система управління персоналом підприємства Экономика предприятия . Курсовая

  • Тема: Система управління персоналом підприємства
  • Автор: Покровка Богдан
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Экономика предприятия
  • Страниц: 44
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: ХУЕП
  • Цена(руб.): 1100 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Вступ Корінні зміни, що сталися в системі функціонування вітчизняних підприємств та всього народного господарства України в цілому, створили велику потребу в нових управлінських знаннях, посилили інтерес до системи формування персоналу з високими професійно-кваліфікаційними характеристиками, орієнтованого на досягнення кінцевої мети. Підготовка компетентного персоналу, здатного до продуктивної роботи в ринкових умовах, його раціональне структурне і просторове розміщення, зміна культури управління підприємства, врешті-решт, залежить від ефективності функціонування служби управління персоналом і є запорукою досягнення успіху підприємством. Без мотивованих і кваліфікованих співробітників жодна організація не в змозі створити добре працюючі системи маркетингу, продажу, фінансів або бухгалтерського обліку. Управління персоналу особливо важливий у сучасних умовах глобальної конкуренції і стрімкого науково-технічного прогресу, коли продукти, технології, операційні методи і навіть організаційні структури старіють з нечуваною швидкістю, а знання та навички співробітників компанії стають головним джерелом тривалого розквіту будь-якої компанії. Проблемам менеджменту персоналу присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Т.Ю. Базарова, А.П, Бовтрука, А.Я. Кібанова, А.М. Колот, А.І. Кочеткова, Є.В. Маслова, М.Х. мескона, Ф. Хедоури, В.О. Храмова, Ю.А. Ципкіна, В.И. Шкатулла, Г.В. Щокіна, та інших дослідників. Ринкові перетворення в Україні викликали об'єктивну необхідність подальшого розвитку теоретичних і методико-прикладних засад утворення і функціонування дієвих систем управління персоналом з урахуванням особливостей розвитку промислового виробництва, стану та динаміки ринку праці на Україні, що і обумовлює актуальність теми та доцільність проведення досліджень. Мета нашого дослідження полягає в обґрунтуванні та поглибленні теоретичних, методичних, організаційно-економічних аспектів та систематизації вже існуючих наукових здобутків на ниві управління персоналом. Для досягнення поставленої мети були поставлені та вирішені такі завдання: - узагальнити теоретичні аспекти управління персоналом, розкрити сутність поняття “правління персоналом” як управлінської категорії; - дослідити процеси планування, відбору і оцінки продуктивності персоналу організації для створення умов більш ефективної праці; - здійснити аналіз методів підвищення продуктивності діяльності управлінського персоналу, виділити основні внутрішні чинники, які вирішально впливають на рівень ефективності його діяльності; - визначити шляхи удосконалення системи мотивації управлінського персоналу через забезпечення її гнучкості та відображення індивідуального вкладу працівника в досягнення поточних і кінцевих результатів роботи підприємства; - дослідити вітчизняний та іноземний досвід управління персоналом. Об’єктом нашого дослідження є система менеджменту персоналу організації, орієнтована на підвищення її економічного успіху і конкурентоспроможності. Предметом дослідження є діяльність організації по плануванню, відбору та розвитку персоналу. В результаті опрацювання наявного наукового матеріалу та проведених досліджень повинно бути виокремлено основні моменти управління персоналом, що мають визначальний вплив на успішне функціонування підприємства, визначено найсуттєвіші принципи планування, організації, регулювання, контролю та оцінки трудових ресурсів. РОЗДІЛ 1: Теоретична частина 1.1. Суть управління персоналом, його функції та методи Одним із сукупності складових підприємства, як цілісної виробничо-господарської системи, поряд з управлінням діяльності є управління персоналом. В літературі можна зустріти інші варіанти структурування системи підприємства, але завжди виділяється кадрова складова, як основна частина системи управління. Зараз широко використовуються такі поняття, як: управління трудовими ресурсами, управління працею, управління кадрами, управління людськими ресурсами, управління людським фактором, кадрова політика, кадрова робота і т.д., котрі так чи інакше відносяться до трудової діяльності людини та управлінню його поведінки на виробництві. Для нас є цікавим поняття „управління персоналом”, але не кадрами, бо ці терміни не варто використовувати як синоніми через те, що в ряді високорозвинених країн (наприклад у Франції) до кадрів традиційно відносять лише управлінців найвищого та середнього рівнів, спеціалістів, що мають високу професійну підготовку. В зв’язку із зростаючою роллю людського фактору в сучасному виробництві, однією з найважливіших функцій управління персоналом стає розвиток персоналу, а не просто приведення його чисельності у відповідність до наявності робочих місць, що потребує іншого підходу до прийняття управлінських рішень. Це стало аргументом для виділення управління персоналом в окремий напрямок менеджменту. В літературі можна зустріти приклади різного тлумачення поняття „управління персоналом”. Одні автори у визначенні оперують ціллю та методами, за допомогою котрих можна досягти цієї цілі, тобто акцентують увагу на організаційному аспекті управління. Інші у визначенні найбільшого значення надають змістовій частині, що відображає функціональний бік управління. Типовим

Содержание

ЗМІСТ
Вступ ст. 2
РОЗДІЛ 1. Теоретична частина ст. 4
1.1. Суть управління персоналом, його функції та методи ст. 4
1.2. Структура системи управління персоналом ст. 11
1.3. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління персоналом ст. 28
РОЗДІЛ 2. Аналіз статистичних даних ст. 31
РОЗДІЛ 3. Аналіз показників ст. 34
Висновок ст. 41
Література ст. 43

Литература

Література

1. Базаров Т.Ю. «Управление персоналом» - Київ: «Бурда», 2001 р.
2. Иванцевич Дж.М., Лобанів А.А. «Человеческие ресурсы управления» – Москва: «Дело», 1993.
3. Колот А.М. «Мотивація персоналу» – Київ: «КНЕУ», 2002 р.
4. Кочеткова А.И. «Основы управления персоналом» – Москва: «ТЕСИС»,
2000 р.
5. Храмов В.О., Бовт рук А.П. «Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб.» – Київ: «МАУП», 2001 р.
6. Ципки Ю.А. «Управленние персоналом: пособие для вузов» – Москва: «ЮНИТИ-ДАНА», 2001.
7. Шкатулка В.И. «Настольная книга менеджера по кадрам» – изд. 2-е, изи. и доп. – Москва: «НОРМА», 2000 р.
8. Щекин Г.В. «Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента» – Київ: «МАУП», 1999 р.
9. Щекин Г.В. «Основы кадрового менеджмента: Учебник» – 3-е изд., перераб. и доп. – Київ: «МАУП», 1999 р.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Конкурентная способность российской экономики 1500
Производственный план 1500
Конкуренция в сфере обслуживания и ее влияние на деятельность предприятий питания и гостиниц 1500
Экономический анализ предприятия 1500
Определение потребности в работниках на предпиятии 1500
Предприятия в системе налогооблажений Российский и Зарубежный опыт 1500
Расчет показателей от внедрения мероприятий научно- технического прогресса 1500
Финансовое планирование на предприятии 1500
Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия 1500
Сущность функции и виды кредиторских учреждений 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.