Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Делопроизводство и документооборот на предприятии - НОВІТНІ СПОСОБИ ДОКУМЕНТУВАННЯ

НОВІТНІ СПОСОБИ ДОКУМЕНТУВАННЯ Делопроизводство и документооборот на предприятии . Курсовая

  • Тема: НОВІТНІ СПОСОБИ ДОКУМЕНТУВАННЯ
  • Автор: Иванова Наталия
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Делопроизводство и документооборот на предприятии
  • Страниц: 52
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: ЧНУ ім. Б. Хмельницького
  • Цена(руб.): 1000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Актуальність теми базується на необхідності розповсюдження знань щодо оформлення документів новітніми способами задля уникнення багатьох неприємностей та незручностей, що може містити в собі неправильно оформлений документ. Згідно чинного законодавства судові органи визнають за документом доказову, юридичну силу лише в тому разі, якщо його складено своєчасно і оформлено належним чином. особи, які підписали документ, несуть відповідальність не лише за достовірність інформації, що міститься у документі, а і за якісне його складання. Термін "документ" походить від лат, documentum, що означає "свідоцтво, доказ" і є письмовим доказом фактичного здійснення операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення.

Содержание

ВСТУП............................................................................................................................................... РОЗДІЛ І ДІЛОВЕ ТА НАУКОВЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ............................................ 1.1 Визначення ділового документу............................................................................. 1.2 Класифікація ділових документів........................................................................... 1.3 Тексти документів....................................................................................................... РОЗДІЛ ІІ ФУНКЦІЇ ТА ПРАКТИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ........... 2.1 Функції ділового документа..................................................................................... 2.2 Правила оформлення.................................................................................................. ВИСНОВКИ.................................................................................................................................... СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................................

Литература

1. “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №. ст. 2. “Про внесення змін до Закону України” Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ” Закон України від 1 червня 2000 р. № 1771. // Відомості В Ради України. – 1991. - №. – ст. 3. “Про тимчасовий порядок видачі патентів України без проведення експертизи заявок по суті” Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 р. № 593. // Офіційний вісник України. – 1994. - №. – ст. 4. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” 5. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.-К., 1994. 6. Гладіліна Г. Г., Сеніна В. К. Питання мовленнєвої культури та стиліс-тики.-К., 1997. 7. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 4-те вид., переробл. І допов. - К.: А.С.К., 2006. - 400с. 8. Головчук С.І. Орфографічний словник. 9. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису.-К., 1979. 10. Гриднєва Л. М. Граматика ділової людини. Норма. Типологія поми-лок: Навч. посібник.-К., 1998. 11. Гринчишин Д.Г., Серб енська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 12. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. -К., 2000. 13. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 5-те вид. - К.: Либідь, 2006. - 384 с. 14. Ділова українська мова: Навч. посібник / За ред. О. Д. Горбула.-К., 2000. 15. Діловодство й архівна справа: Терміни та визначення. Видання офіційне.-К., 1994. 16. Иноземцев Л.А., Чихачев Н.А. Патентоведение советских изобретений в зарубежных странах. – М.: Машиностроение, 1979. – 207 с. 17. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики: Словники XXI століття.-К., 1998. 18. Коваль А. П. Слово про слово.-К., 1986. 19. Коваль А. П. Ділове спілкування.-К., 1992. 20. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д. Г. Грин-чишина.-К., 1988. 21. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань.-Львів, 1996. 22. Кочеран М.А. Вступ до мовознавства. 23. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І І ., Патентування винаходів в Україні. – К.: Видавничий дім “ Ін Юре ” , 2000. – 340с. 24. Кушнаренко Н.Н “Документоведение”.Учебник.- 4-е изд. Инстр. – К.: Знання, 2003 – 459 с. 25. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського.-К., 1990. 26. Нормативні документи про правову охорону об’єктів промислової власності в Україні. – К.: Державне патентне відомство України 1992. - 290 с. 27. Орфографічний словник української мови.-К., 1999. 28. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: Практ. посіб-ник. 4-те вид.-К., 2000. 29. Потелло Н.Я., Українська мова і ділове мовлення: Навч. посіб. - 4-те вид., випр. - К.: МАУП, 2001. - 256 с. 30. Сергеев А.П. Патентне право. – М. Узд – во БЕК, 1994. – 191с. 31. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. К., 1985. 32. Словник синонімів української мови: У 2 т.-К., 1999. 33. Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко.-К., 1989. 34. Словник української мови.-К., 1971-1980. Т. 1-11. 35. Сусліков Л. М., Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. 36. Українська мова: Енциклопедія.-К., 2000. 37. Українська мова як державна в Україні: Зб. матеріалів.-К., 1999. 38. Український правопис. 4-те вид., випр. й доп.-К., 1993. 39. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Уклад.: С.П.Бібік, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 1997. - 399 с. 40. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. Б. Сучасна українська літературна мова.-К., 2000.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Новітні способи документування 1000
Управление документацией и данными о качестве. 1500
Возникновение и особенности развития государственной библиографии. 1500
Автоматизация управления документооборотом 1200
Понятие системы документации 1000
Организация документооборота 1500
Документооборот 1050
Организация работы с документами, содержащими гриф ограничения доступа 700
Возникновение и развитие управленческого документа 1500
Документы, которые оформляет работник кадровой службы при приеме на работу работника 1500

© 2010-2018, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.