Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Делопроизводство и документооборот на предприятии - Історія зарубіжної науки про документ

Історія зарубіжної науки про документ Делопроизводство и документооборот на предприятии . Курсовая

  • Тема: Історія зарубіжної науки про документ
  • Автор: Иванова Наталия
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Делопроизводство и документооборот на предприятии
  • Страниц: 44
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: ЧНУ ім. Б. Хмельницького
  • Цена(руб.): 1000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

1.1 Понятя «документ», його функції, класифікації та ознаки Документ з’являється у відповідь на суспільні потреби людини і поширюється на її діяльність у соціальній, політичній, технічній та інших сферах [1, с. 3]. У ході історичного розвитку давалося багато тлумачень поняття «документ», складались і вдосконалювались певні правила, що регулювали інформаційне наповнення та зовнішній виглял документа. Поступово з рідкісного явища і дорогої речі документ перетворився на звичайний засіб письмового спілкування [2, с. 43].

Содержание

ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. НАУКА ПРО ДОКУМЕНТ..................................................................6 1.1 Понятя «документ», його функції, класифікації та ознаки......................6 1.2 Наука про документ: поняття, об’єкт, предмет і структура...................11 1.3 Звязок документознавства з іншими науками.........................................15 РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В РІЗНИХ КРАЇНАХ..........19 2.1 Діловодство у контексті державного управління Російської імперії 19 ст. як чинник народження документознавства...................................................19 2.2 Наука про документ в Бельгії (П. Отле)...................................................26 2.3 Роль США в розвитку документознавства...............................................31 ВИСНОВКИ...........................................................................................................38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................42 ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. НАУКА ПРО ДОКУМЕНТ..................................................................6 1.1 Понятя «документ», його функції, класифікації та ознаки......................6 1.2 Наука про документ: поняття, об’єкт, предмет і структура...................11 1.3 Звязок документознавства з іншими науками.........................................15 РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В РІЗНИХ КРАЇНАХ..........19 2.1 Діловодство у контексті державного управління Російської імперії 19 ст. як чинник народження документознавства...................................................19 2.2 Наука про документ в Бельгії (П. Отле)...................................................26 2.3 Роль США в розвитку документознавства...............................................31 ВИСНОВКИ...........................................................................................................38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................42

Литература

1. Гончарова Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту : навчальний посібник / Наталія Іванівна Гончарова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 260 с. 2. Ділова українська мова : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко; під ред. О. Д. Горбула. – [3-тє вид.]. – К. : товариство «Знання», КОО, 2002. – 226 с. 3. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. – [2-е изд., перераб. и доп.] / Наталия Николаевна Кушнаренко. – К. : т-во «Знання», КОО, 2000. – 460 с. – (Вища освіта 21 століття). 4. Ділова українська мова : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко; під ред. О. Д. Горбула. – К. : Знання, 2000. – 228 с. 5. Іванова І. Б. Управлінське ділове мовлення : навчальний посібник / І. Б. Іванова. – Х. : ТМ «Парус», 2005. – 448с. 6. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навчальний посібник / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2004. – 400 с. 7. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підручник [для студ. вищих навч. закл.] / Ганна Миколаївна Кацавець, Лариса Максимівна Паламар. – К. : Алерта, 2004. – 320 с. 8. Горбул О.Д. Ділова українська мова : навч.посібник / О. Д. Гробул. – К. : т-во «Знання», КОО, 2000. – 228 с. 9. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Галина Миколаївна Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта 21 століття). 10. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. – [7-е изд., стер.] / Наталия Николаевна Кушнаренко. – К. : Знання, 2006. – 457 с. 11. Кулєшов С. Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / Укр. держ. наук. – дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Держ. акад. керівн. кадрів культури і мистецтв / Сергій Георгійович Кулєшов. – К., 2000. – 162 с. 12. Зиновъева Н. Б. Документоведение : учеб. – метод. пособие / Н. Б. Зиновъева. – М. : Профиздат, 2001. – 208 с. – (Соврем. б-ка; вып. 17). 13. Бездрапко В. Діловодство в контексті державного управління Російської імперії 19 ст. як чинник народження документознавства [текст] / Валентина Бездрапко // історичний журнал. – 2008. – №5. – с. 62 – 72. 14. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России / Н. П. Ерошкин. – М. : Высшая школа, 1983. – 350 с. 15. Митяев К. Г. История и организация делопроизводства в СССР : учебное пособие / К. Г. Митяев. – М. : ГАУ, 1959. – 359 с. 16. Поль Отле [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.booksite.ru/department/center/vel/iki/yel/udi/25.html 17. Отле Поль. Библиотека, библиография, документация : избранные труды пионера информатики / [предисл.,сост.,коммент. Р. С. Гиляровский]. – М. : Фаир-Пресс, 2004. – 350 с. – (Специальный издательский проект для библиотек). 18. Бездрапко В. Управлінське документознавство : навч. посібник / Валентина Бездрапко. – К., 2006. – 208 с. 19. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. культури і мистецтв] / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / Сергій Георгійович Кулешов. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 358 с. 20. Антоненко І. Є. Керування документацією за кордоном : історія, теоретичні основи та технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. і. н. / Держкомархів України. УНДІАСД / І. Є. Антоненко. – К., 2005. – 20 с. 21. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. [для вищ. та серед. спец. навч. закл.] / Сергій Васильович Глущик, Олена Володимирівна Дияк, Світлана Володимирівна Шевчук . – [4-те вид., перероб. і доп.] – К. : А.С.К., 2002. – 400 с. 22. Болдырева Т.И. Секретарское дело / Т. И. Болдырева. – М. : Высшая школа, 1989, – 382 с.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Новітні способи документування 1000
Управление документацией и данными о качестве. 1500
Возникновение и особенности развития государственной библиографии. 1500
Автоматизация управления документооборотом 1200
Понятие системы документации 1000
Организация документооборота 1500
Документооборот 1050
Организация работы с документами, содержащими гриф ограничения доступа 700
Возникновение и развитие управленческого документа 1500
Документы, которые оформляет работник кадровой службы при приеме на работу работника 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.