Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - История - СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ В 30 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ В 30 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ История . Дипломная

  • Тема: СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ В 30 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ
  • Автор: Владыкин Василий
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: История
  • Страниц: 116
  • Год сдачи: 2006
  • ВУЗ, город: Харьковский педуниверситет
  • Цена(руб.): 3500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Вступ В процесі індустріалізації народного господарства України перед державою ставала гостра проблема забезпечення промисловості висококваліфікованими робітничими кадрами. Не менш гостро зазначена проблема стояла і у сільському господарстві, яке в ті часи переживало процес колективізації. Українська РСР у 30-ті роки перетворилася на аграрно-індустріальний регіон, який відчував гостру потребу в висококваліфікованих робітничих кадрах. Саме в цей період бурхливого економічного зростання закладалася планова система поповнення трудових ресурсів України шляхом підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Досвід в організації системи підготовки робітничих кадрів, набутий у 1930-х рр. може виявитися при нагоді і в сучасних умовах. Відомо, що 1990-х рр.. незалежна Україна, врешті як і інші країни СНД, переживала жорстоку економічну кризу, що супроводжувалося різким скороченням виробництва, закриттям промислових підприємств, зростанням безробіття, і, як наслідок, скорочення трудових ресурсів у виробничому секторі економіки. Багато працівників цього сектору після залишення роботи втратили свою кваліфікацію та бажання повертатися на старе місце роботи. Але з 2000 р. в Україні розпочинається повільне, але все ж таки помітне економічне зростання. Вже сформувався більш-менш цивілізований ринок праці, але він виявився перенасиченим особами, які отримали вищу освіту здебільшого по “модних” у 1990-ті рр. (та й зараз) спеціальностях (юристів, економістів, фармацевтів, тощо). У зростаючому ж українському виробничому секторі виникає нагальна потреба у кваліфікованих працівниках робітничих професій. Фактично в цьому секторі зараз працює генерація працівників “радянського ґатунку”, а отже спостерігається старіння кваліфікованих робітничих кадрів. Виробничий сектор економіки України потребує кадрового поповнення, і тут досвід організації системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для промисловості та сільського господарства може виявитися вельми корисним. Звичайно його неможливо “сліпо” копіювати, оскільки цей досвід набутий в умовах жорсткої командно-адміністративної економіки, але багато елементів, особливо дидактичного та організаційно-технічного характеру, можуть відіграти корисну роль в підготовці сучасних фахівців з робітничих спеціальностей. Отже вивчення досвіду підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для промисловості і сільського господарства Української РСР у теперішніх умовах не втратило своєї актуальності, оскільки він набутий якраз в умовах економічного зростання і технічного переоснащення, які спостерігаються і зараз. Наукова новизна даної магістерської роботи полягає в тому, що з моменту падіння комуністичної ідеології і до теперішнього часу ще не було створено загального огляду проблеми підготовки робітничих кадрів для народного господарства України у 1930-х рр. де не містилося б ідеологічних перекручень, характерних для вітчизняної історичної науки радянського періоду, яка здебільшого і висвітлювала питання, що розглядаються у пропонованій роботі. Хронологічні рамки даної магістерської роботи обмежуються 30-ми рр. ХХ століття. Однак їх нижня межа не є жорсткою, оскільки багато тенденцій у розвитку системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для промисловості і сільського господарства виникли ще у другій половині 1920-х рр., екскурси в які час від часу робляться в даній роботі. В основу методології даної роботи покладені принципи історизму, об'єктивності і системності. Вони дозволяють досліджувати процес підготовки робітничих кадрів для промисловості та сільського господарства Української РСР у 1930-ті рр. При написанні пропонованої магістерської роботи були використані різні методи історичної науки:  історико-генетичний метод, що дає можливість описати досліджувані процеси;  діахроний метод, що дає можливість виділити якісні зміни в розвитку досліджуваних явищ;  порівняльно-історичний метод;  проблемно-хронологічний метод, що дозволяє аналізувати проблему в її часовій послідовності;  структурно-функціональний і структурно-системний методи, що дозволяють розглядати досліджувані явища в комплексі;  аналітико-дедуктивний метод, що дозволяє простежити причинно-наслідкові зв'язки; Указані методи дозволили розглянути досліджувані питання в динаміку, простежити їхні причинно-наслідкові зв'язки. Вони дали можливість комплексного вивчення багатогранного процесу формування системи професійно-технічної освіти в Українській РСР у 1930-ті рр. Метою даної роботи є вивчення умов і особливостей формування системи підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів для промисловості і сільського господарства УРСР у зазначений період. Виходячи з цього необхідно вирішити цілу низку завдань:  Розглянути як досліджені висвітлені в роботі проблеми у історичній літературі;  Охарактеризувати основні типи історичних джерел в яких знайшли відображення факти, події і явища, пов’язані з розвитком підготовки робітничих кадрів в Україні у період “соціалістичної реконструкції” народного господарства республіки;  Дати характеристику передумовам, з яких випливала необхідність підготовки робітничих кадрів для промисловості та сільського господарства;  Розглянути види і форми цієї підготовки;  Описати різні види навчальних закладів, в яких здійснювалась підготовка робітничих кадрів для української економіки.  Проаналізувати організаційно-технічні аспекти діяльності зазначених закладів, а також особливості проведення в них навчально-виховного процесу.  Показати досягнення, здобутки і недоліки, якими супроводжувалося становлення професійно-технічної освіти радянської України у 1930-ті рр. Виходячи з поставлених завдань дана робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків. Кожен з розділів роботи поділяється на підрозділи. В першому розділі розглянуті основні джерела та історіографія вивчення розвитку системи підготовки робітничих кадрів для промисловості та сільського господарства Української РСР періоду перших п’ятирічок. Другий розділ присвячений питанням історичної необхідності підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для промисловості і транспорту, а також особливостям створення і функціонування цієї системи. За аналогією побудований і третій розділ пропонованої роботи. В ньому так само міститься опис історичних умов, в яких відбувалося формування системи підготовки кадрів для сільського господарства і особливості побудови та функціонування цієї системи.

Содержание

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Історіографія і джерела роботи 7 1.1. Огляд та аналіз літератури 7 1.2 Джерела роботи 15 Розділ 2. Підготовка робітничих кадрів для промисловості і транспорту 20 2.1 Історична необхідність підготовки робітничих кадрів 20 2.2 Підготовка кадрів кваліфікованих робітників 49 Розділ 3. Підготовка кадрів для сільського господарства 83 3.1 Необхідність притоку кадрів у сільське господарство 83 3.2 Підготовка кадрів для сільського господарства 86 Висновки 101 Методичний розділ 103 Список використаних джерел та літератури 112

Литература

Список використаних джерел та літератури Директивы ВКП (б) и постановление совецкого правительства о народном образовании. - М.-Л., 1947. - вып. 1. - 543 с. Докладная записка Колхозцентра ССР ЦК ВКП (б) // “Исторический архив” 1956 – № 2. − С.72 - 86 За промышленные кадры. - 1934. - № 16. −С.25-40. Збірник узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 26 рік. - Харків, 1927. - 1396 с. Збірник узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 29 рік. - Харків, 1930. - 848 с. Зозуля І.А. Комуністична партія України в боротьбі за соціалістичну індустріалізацію республіки // УІЖ. −1958. - № 3. − С. 15-31. Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. М; 1938. - 218 с. Ізотов М. Моє життя. Моя робота. – Харків, 1934. - 148 с. Кадры тяжелой промышленности. - М., 1936. - 318 с. Коллективизация сельского хозяйства. Документы и материалы. - М., 1958.- 512 с. Комуніст, 16 серпня 1931 р. Комуніст, 18 вересня 1930 р. Комуніст, 18 вересня 1931 р. Комуніст, 18 травня 1928 р. Комуніст, 2 листопада 1929 р. Комуніст, 20 березня 1932 р. Комуніст, 21 березеня 1931 р. Комуніст, 22 лютого 1930 р. Комуніст, 22 серпня 1932 р. Комуніст,. 30 травня 1932 року. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів і конференцій. (1918-1956). – К., 1958. - 703 с. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Тт. 3–5. – М., 1970. - 551 с. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 4. – М., 1970. - 583 с. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 5. – М., 1971. - 479 с. Красницкий И. Борьба за кадры. – К., 1930. - 36 с. Культурне будівництво Української РСР. Статистичний довідник. – К., 1940. - 254 с. Культурное строительство в СССР. Статистический сборник - М., 1935. - 288 с. Ленін В.І. Великий почин.- К., 1970. - 16 с. Ленін В.І. Як організувати змагання? - К., 1970. -18 с. Народне господарство УРСР. Статистичний довідник. – К., 1936. - 362 с. Павлов М. Подготовим колхозные кадры. - М.-Л., 1930. - 84 с. Правда,16 ноября 1932 г. Праця в УРСР (Статистичний довідник). – К., 1937. - 296 с. Пролетарий, 3 ноября 1927. Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период построения фундамента социалистической экономики (1926-1932 гг.). Сборник документов и материалов. К., 1966. - 594 с. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского СССР. 1933. № 59. −412 с.. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – М., 1930–1933. - 509 с. Соціалістична Харківщина, 4 серпня 1934 р. Технічна пропаганда. 1934. - № 12. - 110 с. Третий пятилетний план развития народного хозяйства Союза ССР. (1938-1942 г.). - М., 1939. - 171 с. Чувирін М. Роботу профспілок на рівень історичних завдань другої п’ятирічки. - Харків, 1932. - 36 с. Батышев С.Я. Формирование квалифицированных рабочих кадров в СССР. - М., 1974. - 383 с. Веселов А.Н. Профессионально-техническое образование в СССР. Очерки по истории среднего и низшего профтехобразования. - М., 1961. - 435 с. Воеводский И.К. профессионально-техническая подготовка кадров для тяжелой индустрии в СССР. 1917-1972. - Курск, 1973. - 258 с. Довгопол В.М. Робітничий клас України в роки соціалістичної соціалізації. – Харків 1971. - 142 с. Дубинчук О.С., Хромова О.Л. Розвиток професійно-технічної освіти на Україні.// Радянська школа. - 1977. − С.18-24. Епштейн А.І. Робітники України б боротьбі за створення матеріально-технічної бази соціалізму. (1928-1938). - Харків, 1968. - 194 с. Історія міст і сіл України. Донецька область. - К., 1965. - 702 с. Історія народного господарства України. - Т. 3 - К., 1983. - 432 с. Історія робітничого класу Української РСР. - Т.2. - К., 1967.−256 с. Історія України: курс лекцій. - К., 1992. - Т. 2. - 580 с. Історія Української РСР −Т. 2. - К., 1967. - 671 с. Карцовник Е.Б. Підготовка кадрів на Дніпробуді (1927-1932 р.) // УІЖ – 1960. –№ 6 − С.92 - 104. Ларькина Е.И. Подготовка колхозных кадров в период массовой коллективизиции. – М., 1960. - 168 с. Ленінський план соціалістичної індустріалізації та його здійснення на Україні. - К., 1969. −248 с. Лобурець В.Є. Формування кадрів радянського робітничого класу України (1921–1932 рр.). – К., 1974. - 160 с. Ляшенко П.І. Історія народного хазяйства СССР. - М., - 1956. - Т. 3. - 474 с. Михайлов О.О. Допомога міста селу в піднесенні культури (1929-1941). – К., 1968. - 206 с. Мілюкова Н. Боротьба комуністичної партії України за підвищення культурно-технічного рівня робітничого класу. (1928-1932р.) - К., 1960. − 126 с. Нариси історії комуністичної партії України. - К., 1971. - 675 с. Носкова Н. Роль комсомолу України у вихованні робітничої молоді (1926-1932 рр.)// УІЖ. - 1959. − №3. − С. 72 - 86. Осовский Е.Г. Развитие теории профессионально-технического образования в СССР. 1917–1940. – М., 1980. - 318 с. Очерки истории школы и педагогической мысли СССР 1917 - 1941. - М., 1980. - 456 с. Очерки по истории профессионально-технического образования в СССР / Под ред Батышева и др. – М., 1981. - 312 с. Падун Н.О. З досвіду організації навчально-виробничої практики учнів у закладах профтехосвіти // Професійно-технічна освіта. – 1999. – № 5. - С. 188 - 195. Питання історії народів СРСР. - Випуск ІХ. - 1965. −С.109 - 114. Пузанов М.Ф. Развитие форм и методов подготовки рабочих. - М., 1978. - 354 с. Пузанов М.Ф., Терещенко Г.И. Очерки истории профессионально-технического образования в Украинской ССР. – К., 1980. - 232 с. Развитие рабочего класса в национальных республиках СССР. - М., 1963. - 311 с. Резницкая М.В. Рабочий класс Украины в период социалистической реконструкции народного хозяйства (1926-1937). − К., 1981. - 61 с. Розвиток народного господарства Української РСР. (1917-1967). Т. 1. - К., 1967. - 459 с. Слуцкий А.Б. Рабочий класс Украины в борьбе за создание фундамента социалистической экономики. (1926-1932). - К; 1963. - 503 с. Слюсаренко Н.В. Творення політехнічної школи в 20-30-ті роки ХХ століття // Таврійський вісник освіти. - 2005. - № 1. - С.16-22. Турченко Ф.Г. Новейшая история Украины (1917-1945). −К; 1995. − 386 с. Шляхом, осяяним Леніним. К; 1969.− 411 с.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Микола павлович ігнатєв як людина і державний діяч. 2750
Німецький фашизм у 1920-1930-х роках 2500
Отечественная историография крестовых походов 2000
Диплом по бюрократии 3500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.