Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Филология - Дидактичні ігри на уроках української мови

Дидактичні ігри на уроках української мови Филология . Курсовая

  • Тема: Дидактичні ігри на уроках української мови
  • Автор: Лилия Любенко
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Филология
  • Страниц: 45
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: ЧНПУ
  • Цена(руб.): 2000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

1.1. Гра як філософська категорія і психолого-педагогічний феномен. Дитяча гра здавна привертала до себе увагу філософів, соціологів, антропологів, біологів, мистецтвознавців, етнографів особливо педагогів і психологів. Перш за все тому, що була такою важливою для самої дитини. У наслідок цього виникало багато теорій та поглядів різних вчених щодо гри. На виявлення суті гри спрямовували свої наукові пошуки найвідоміші вчені, такі як Є. Берн, М. Гайдеггер, Й. Гейзінга, А. Макаренко, Ф. Шіллер, З. Фрейд, Д. Ельконін та багато ін. Чи не першим свою теорію запропонував видатний український вчений-педагог К. Д. Ушинський, видавши у 1867 році фундаментальне дослідження «Людина як предмет виховання». За К. Д. Ушинським головною функцією гри є розвиток уяви, фантазії. «Для дитини гра - дійсність, і дійсність набагато цікавіша, ніж та що, її оточує. Цікавіша вона для дитини саме тому, що зрозуміліша, а зрозуміліша вона тому, що частково є її власним творінням. У грі дитина живе і сліди цього життя глибше залишаються в ній, ніж сліди дійсного життя, в яке вона не змігла ще увійти через складність його явищ і інтересів. У дійсному житті дитина – істота, що не має ще ніякої самостійності, сліпо і безтурботно захоплена течією, життя, у грі ж дитина – вже зріла людина, що пробує свої сили і самостійно розпоряджається своїми ж творіннями» [7; 439]. Гра – спосіб проникнення в дійсне життя, посильний для дитини спосіб увійти до всієї складності життя дорослих, що оточує її. «Але якщо дитина більше і діяльніше живе в грі, ніж у дійсності, то, дійсність, що оточує її, має сильний вплив на її гру, вона дає для неї матеріал набагато різноманітніший і дійсніший того, який пропонується іграшковою лавкою” [7; 23]. Ушинський заперечує можливість керівництва гри з боку дорослих, таким чином дорослі можуть лише поставляти матеріал для гри але не втручатися в неї. Однією з таких є теорія К. Грооса (була панівною в зарубіжній психології до 30-х рр. ХІХ ст.), яку підтримував У. Штерн. Саме У. Штерн висловив найбільш чітке формулювання цієї теорії: «Гра є інстинктивна самоосвіта задатків, що розвиваються несвідомо, попередня вправа майбутніх серйозних функцій» [1; 167]. Науковці вважали, що зовнішній світ лише постачає інформацію для гри, а визначає, який матеріал обрати для гри внутрішній чинник. Саме тому форма гри є незмінною в різні епохи та в різних класах суспільства, на різних територіях. На думку К. Грооса гра є чимось спонтанним, інстинктивним. Він пов’язує гру дитини з грою тварин, наголошуючи на тому, що вони майже нічим не різняться, вони виникли у зв’язку з потребою вправ інстинктивних форм боротьби за існування. За твердженням С. Холла, в грі відбувається переживання індивідуумом минулої історії людства (рекапітуляція). Проводячи дитинство у грі, людина ніби згадує втрачений рай [9]. Психолог Ф. Бойтендайк з 1933 року розвинув власну теорію, протилежну попереднім: діти мають особливу динаміку і неповторне бачення світу; гра дитини є задоволенням потреб її організму. Таким чином, Ф. Бойтендайк і К. Гроос ще вийшли за межі натуралістичних теорій. Протягом наступних 30 років (1930-ті – 1960-ті рр.) в науці наступає кризовий період щодо теорії гри, бо вчені вже просто не вірять в можливість її створення. Теорія А. Н. Сікорського виникла в російській психології наперекір всім попереднім біологізаторським теоріям [6]. Сікорський розглядає гру як розумову роботу, за допомогою якої дитина пізнає дійсність: “ гра будить дитину до невпинної діяльності”. Ще один російський психолог Е.А. Покровський наголошував на великому значенні гри для психічного розвитку дитини, для соціального розвитку її особистості. [5] «Окрім цих, так би мовити, особистих, якостей, ігри розвивають ще якості соціальні, суспільні, ідейні», - писав Е.А. Покровський [3; 23]. П.Ф. Лесгафт вивчав вплив гри на фізичний розвиток дитини [2]. Також учений наголошував на індивідуальності гри, оскільки вона є імітацією, то ігри в різних країнах, містах, навіть в різних родинах будуть суттєво різнитися між собою, зважаючи на те, що дітям доводитиметься імітувати різні звичаї, те, що їх оточує. Дитина проникає в навколишнє життя, у процесі цього розвивається самоконтроль і самосвідомість. Філософія визнає гру такою формою вільного самовиявлення людини, котра передбачає реальну відкритість світові можливого й розгортається як імпровізація, змагання або як вистава, репрезентація певних ситуацій, смислів, стану речей. Світова філософія поділяє ігри на довільні, імпровізовані (play) і такі, в яких самодіяльність людини обмежується певними правилами (game). Найважливішу роль відіграє довільна гра. У ній людина незалежно від віку долає внутрішню скутість і обмеження, переходить за межу, у «трансцендентальне», виявляючи свою неповторну сутність специфічного існування у суспільстві. Гру також розуміють як спосіб відчуття особистістю повноти екзистенції. Це вказує на специфічно людський, духовний характер гри, оскільки саме духовність є унікальною ознакою людини. У процесі гри людина виходить із повсякденності, обмежень, у ній прокидається «людина можлива», це не є роллю, а є внутрішньою сутністю особистості, що в цей час «відкривається». Таким чином пояснює феномен гри філософ К. Фінк [10]. Майже всі вчені поділяють дидактичні ігри на три великих типи: - рольові ігри; - сюжетні; - дидактичні.

Содержание

Вступ 3 Розділ І. Ігрові методи у навчанні в школі та їх теоретико-педагогічний аналіз. 6 1.1. Гра як філософська категорія і психолого-педагогічний феномен. 6 1. 2. Роль гри в навчанні і вихованні 11 1. 3. Класифікація та характеристика різновидів гри. 15 1. 4. Структура дидактичної гри. 22 Розділ ІІ. Застосування ігрових методів у навчанні української мови 24 2.1. Використання дидактичних ігор на уроках української мови з метою підвищення інтересу до вивчення української мови. 24 2. 2. Послідовність розробки дидактичної гри: основні етапи, вимоги до гри. 28 2. 3. Особливості застосування дидактичних ігор на уроках української мови. Основні умови застосування дидактичної гри. 37 Загальні висновки 42 Список використаної літератури 44

Литература

1. Арсірій А. Гра зі словом-дієсловом/ А. Арсірій // Урок української. – 2000. – №9. – С. 11-12. 2. Арсірій А. Прислівник у лінгвістичних іграх/ А. Арсірій // Урок української. – 2000. – №1. – С. 5-7. 3. Біляєв О.М. Концепція інтенсивного навчання мови / О.М. Біляєв // Українська мова та література в школі. – 2001. – №6. – С. 26-30. 4. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка / Л. С. Выготский // Вопросы психологии. - 1966. - № 6. – с. 5-16. 5. Бондаренко А.К. Дидактические игры в школе / А. К. Бондаренко– М.: Наука, 2001. – 201 с. 6. Дзагания Н. Б.Урок-телемост "Москва- Лондон" / Н. Б. Дзагания // Иностранные языки в школе. –1999. - № 2. 7. Эльконин Д.В. Психология игры / Д.В. Эльконин– М., 1998. 8. Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение / Р.И. Жуковская– М.: Наука, 2005. – 266 с. 9. Ільяницька Л.С. Ігрові проблемні ситуації / Л.С. Ільяницька // Школа. – 2004. – №7. – С. 27-28. 10. Китайгородская Г. А., Бухбиндер В.А. Методика интенсивного обучения иностранному языку / Г. А.Китайгородская – К.: Освіта, 1988.- 279 с. 11. Коменский Я. А. Автобиография / Я. А. Коменский // Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения в 2-х т. - М., 1982. 12. Колесникова О. А. Ролевые игры в обучении иностранным языкам / О. А. Колесникова //Иностранные языки в школе.- 1989. -№4. – с. 38-42. 13. Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам / К. Ливингстоун - М.: Высшая школа, 1988. – 328 с. 14. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Ніколаєва С.Ю., Бігич О.Б., Бражник Н.О. та ін. – К.: Ленвіт, 1999. - 320 с. 15. Микитинська М.І., Мацько Н.Д. Математичні ігри / М.І. Микитинська, Н.Д. Мацько – К., 1980, с. 5-11. 16. Олейник Т. И. Ролевая игра в обучении диалогической речи шестиклассников / Т. И. Олейник //Иностранные языки в школе. - 1989. - №1. – c. 24-27. 17. Парасюк С. Психолого-педагогічні основи викладання мови: застереження та пропозиції / С. Парасюк // Українська мова та література. – 2001. – №44. – с. 1-2. 18. Філософський енциклопедичний словник. Довідкове видання / В. І. Шинкарука. – К.: Абрис, 2002. – с. 130. 19. Чумак Т. Ігрові елементи на уроках мови / Т. Чумак // Дивослово. – 2001. – №7. – с. 44-46.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Речевой акт угрозы в англоязычном драматическом тексте 18-19 веков 1500
Языкознание. Синтагматика и парадигматика языков флективного типа 1499
Возникновение и развитие охраны литературных произведений 1500
Сравнительный анализ турецкой и русской фонетической системы 1300
Прозелит в грузинской агиографии и литература посвященная им 1500
Система российской словесности 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.