Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Экономика предприятия - Ефективність зовнішньоекономічних звязків підприємств: теоретико-методичні проблеми дослідження та умови підвищення

Ефективність зовнішньоекономічних звязків підприємств: теоретико-методичні проблеми дослідження та умови підвищення Экономика предприятия . Курсовая

  • Тема: Ефективність зовнішньоекономічних звязків підприємств: теоретико-методичні проблеми дослідження та умови підвищення
  • Автор: lamborghinna
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Экономика предприятия
  • Страниц: 50
  • Год сдачи: 2007
  • ВУЗ, город: КЭИ КНЭУ
  • Цена(руб.): 1500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

ВСТУП Серед комплексу невідкладних завдань щодо забезпечення ефективного включення України у світове господарство і міжнародне співробітництво першочергове значення має формування механізму зовнішньоекономічних зв’язків, його теоретична розробка та практичне втілення в життя. При цьому йдеться про створення фактично нового механізму, який має регулювати взаємовідносини України з навколишнім світом на принципово нових засадах. В сучасних умовах економічного розвитку України зовнішньоекономічні відносини - одна з найважливіших сфер її діяльності. Створення і розвиток цих відносин з усіма країнами світу, і особливо з найбільш розвинутими, сприятиме інтернаціоналізації виробництва, підвищенню рівня його технології та якості продукції. Тільки цим шляхом Україна зможе інтегруватися в Європейський і світовий ринок. В той же час структура та обсяги експорту не відповідають стану України у світогосподарських зв’язках. Україна, населення якої становить майже 1,5% населення світу, має невідповідно низьку частку у світовому експорті - 0,2%. Якщо у Канаді на душу населення експортується продукції на суму 5,6 тис дол., Німеччині- 5,1, Франції - 4,1, Італії - 3,3, Японії - 3,2, Великобританії - 3,1, США - 2,0, Росії - 0,4, то в Україні - 0,2-0,3 тис дол. Жодна країна світу, на якому б рівні економічного розвитку вона не знаходилась, не може нормально розвиватися поза світовим господарством, без тісних економічних зв’язків з іншими країнами світу [10, с.45]. Міжнародні економічні зв’язки - це система господарських зв’язків між національними економіками країн на основі міжнародного поділу праці. Саме зовнішні економічні відносини сприяють зростання національного доходу, прискореному розвитку НТП, підвищенню рівня життя населення. Крім того, зовнішні економічні зв’язки впливають на загальну атмосферу довіри між країнами, на зміцнення їх партнерських відносин та взаєморозуміння і добросусідства. Для України на сучасному перехідному етапі розвитку її економіки особливо важливим є повне і ефективне використання зовнішніх економічних зв’язків для вирішення нагальних науково-технічних і господарських проблем. Метою курсової роботи є обґрунтування особливостей зовнішньоекономічних зв’язків і розробка пропозицій щодо підвищення їх ефективності. Завдання курсової роботи: 1) визначення сутності поняття “зовнішньоекономічні зв’язки” та факторів, що впливають на їх параметри; 2) створення алгоритму аналізу поточного та діагностування майбутнього стану об’єкту дослідження; 3) проведення структурно-факторної оцінки основних тенденцій проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків. Об’єкт курсової роботи: ефективність зовнішньоекономічної діяльності. Предмет курсової роботи: теоретико-методичні проблеми дослідження та умови підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Методи, що були використані при написанні роботи: порівняння, аналіз, синтез, групування, факторний аналіз тощо. В якості інформаційної бази були використані статистичні дані, звітність підприємств, економічна література та нормативно-правові акти. Істотною рисою зовнішньоекономічних зв’язків є не стільки господарська взаємодія різнонаціональних виробничо-посередницьких організацій, скільки факт перетину кордонів національно-відтворювальних комплексів товарами, капіталами або послугами. І навіть взаємодія фірм однієї країни є проявом зовнішньоекономічної діяльності, якщо ця взаємодія стосується партнерів, що перебувають на території різних країн. Адже в даному разі встановлюється зв’язок між різними національними відтворювальними комплексами.

Содержание

ЗМІСТ стор.

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Критичний огляд теоретичних основ дослідження зовнішньоекономічних звязків 5
1.1. Порівняння наукових підходів до визначення економічної 5
сутності, ролі та значення ефективності зовнішньоекономічних звязків
1.2. Змістовна характеристика чинників підвищення ефективності зовнішньоекономічних звязків 10

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування методичного інструментарію аналізу і прогнозування ефективності зовнішньоекономічних звязків 12
2.1. Побудова алгоритму діагностування фактичного і майбутнього 12
рівня ефективності зовнішньоекономічних звязків
2.2. Розробка та обґрунтування вибірки аналітичних показників 15
2.3. Вибір та обґрунтування методів аналізу та прогнозування 19

РОЗДІЛ 3. Практична перевірка ступеня ефективності зовнішньоекономічних звязків та розробка варіантів управлінських рішень по подоланню наявних проблем 23
3.1. Аналітична структурно-факторна оцінка основних тенденцій розвитку зовнішньоекономічних звязків у промисловості 23
3.2. Прогноз зміни ефективності зовнішньоекономічних звязків підприємства ВАТ КГМК Криворіжсталь 29
3.3. Змістовна характеристика можливих альтернативних рішень щодо підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічних звязків 31

ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
ДОДАТКИ 39

Литература

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1995. №16.
2. Бровкова Е.Г., Прудиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность. К.: Сирин, 2000. 196 с.
3. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред. Василенка В.О. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 400 с.
4. Великий енциклопедичний словник. -М: Радянська енциклопедія, 1990. -1630
5. Долишний М., Бойко Е. и др. Социально-экономический потенциал региона. К.: Наукова думка, 1985. 218 с.
6. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2002. 172 с.
7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / Ю.В. Макогон, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, О.О. Коваленко, В.М. Грідасов, С.В. Чемерис, А.В. Гончарові / За ред. д.е.н., проф. Ю.В. Макогона. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 424 с.
8. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП Рута, 2003. С.591-606.
9. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Т-во Знання, КОО, 2001. 405 с. (Вища освіта ХХІ століття).
10. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.І. Чумаченка. К.: КНЕУ, 2001. С. 427 452.
11. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. К.: Видавничий Дім Слово, 2004. 288 с.
12. Кузнєцова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине (практическое пособие). К.: СПЛАЙН, 1998. 220с.
13. Ломакин В.К. Світова економіка: Підручник - М: Юнита, 1999. - С. 423.
14. Новошинська Л. В. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 176 с.
15. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиг лей, В.М. Пархоменко; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., доп. і перероб. Житомир: ПП Рута, 2001. 544 с.
16. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ./ Под ред. и с предисловием В. Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.
17. Солошенко Л. Внешнеэкономическая деятельность: организация и документальное оформление. Х.: Фактор, 2001. 173 с.
18. Статистичний щорічник України за 2004 рік / Держ. ком. статистики України. К.: Техніка, 2005. 84 с.
19. Сторвский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник для экон. Вузов. М.: ЮНИТИ, 1999. 823 с.
20. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. ред. А.І. Кредісова / Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. К., 1997. 448с.
21. Акулич М.В.Некоторые глобальные стратегии международного бизнеса и международного маркетинга.//Маркетинг в России и за рубежом.-2006.-№1-с.108.
22. Внешнеэкономическая деятельность (Анализ направлений и форм кооперативного бизнес-сотрудничества с зарубежными партнерами).//РИСК.-1999.-№1.-с.50.
23. Встречный маркетинг международных фирм.//Бизнес-информ.-1997.-№19.-с.54.
24. Гальчинський. А. Інтеграція: коли і куди // Політика і культура.─ 2003- № 13
25. Герчикова И.Международные организации по многостороннему регулированию торгово-экономических отношений.//Маркетинг -1997.-№6.-с.79.
26. Грановский В. Украина-Россия, война нервов: [экономические связи] // Зеркало недели. ─2003 - №16
27. Ильичев Р., Волченко А. Из тупика: Обзор тенденций украинской внешней торговли // Бизнес. ─2003 - №21
28. Казаков И. Зарубежный рынок: силы и стратегии.//Маркетинг.-1998.-№6.-с.82.
29. Казаков И.Тенденции географической и продуктовой диверсификации в международном маркетинге.//Маркетинг.-2001.- №6-с.35.
30. Проблемы и перспективы сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной // Экономика Украины. ─2001- №9
31. Международное сотрудничество и внутренние резервы инвестирования в экономику // Экономика Украины. ─2002- №1
32. Международные прямые . инвестиции.//Экономика Украины.-1998.-№7.-с.77.
33. Некоторые вопросы методологического обеспечения статистики внешней торговли Украины//Экономика Украины.-1998.-№3.-с.83.
34. Олейник С.Управление внешнеторговой деятельностью при реимпорте товаров.//Маркетинг.-2005.-№1.-с.97.
35. Особенности международного маркетинга 90-х годов.//Маркетинг.-1998.-№5.-с.24.
36. Оценка минимального уровня эффективности инвестиций.//Бизнес-информ.-1998.-№11.-с.27.
37. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. К.: Знання, 2004. С. 178-203.
38. http://www.istock.ua

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Конкурентная способность российской экономики 1500
Организация (предприятие) в условиях рынка 1500
Трудовые ресурсы Республики Беларусь. 1500
Основной и оборотный капитал предприятия 1500
Экономическое обоснование варианта перехода предприятия на выпуск новой модели продукции 1500
Анализ трудового потенциала коммерческой организации 1500
Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов в отделе маркетга на ОАО СПМК 1500
Инвестиционная деятельность предприятия 1500
Предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса, как субъекты и объекты рыночной экономики 1500
Малый бизнес и его развитие в ресторанно-гостинечном бизнесе. 1500

© 2010-2018, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.