Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Планирование и прогнозирование в экономике - Планування збуту продукції Економічний аналіз стану об’єкта дослідження. Розрахунок і аналіз показників ефективності роботи підприємства

Планування збуту продукції Економічний аналіз стану об’єкта дослідження. Розрахунок і аналіз показників ефективності роботи підприємства Планирование и прогнозирование в экономике . Курсовая

  • Тема: Планування збуту продукції Економічний аналіз стану об’єкта дослідження. Розрахунок і аналіз показників ефективності роботи підприємства
  • Автор: татьяна
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Планирование и прогнозирование в экономике
  • Страниц: 53
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: Днепропетровская финансовая академия
  • Цена(руб.): 400 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Виконання курсової роботи сприяє розширенню теоретичних та практичних знань з основ планування. Теоритична частина передбачає розкриття сутності питання планування збуту продукції, а виконання практичної частини передбачає набуття навичок по вирішенню актуальних питань щодо розробки системи планів на підприємстві, їх впровадження, аналізу й оцінки ефективності роботи підприємства. В сучасній концепції планування діяльності підприємств вивченню ринку надається особливе значення. На основі досліджень ринку товарів, що виготовляє підприємство, розробляють стратегію та тактику завоювання ринку, проведення цілеспрямованої цінової та збутової політики. Так як в діяльності підприємства спочатку складається саме план збуту для кожного найменування продукцii, потiм складається план товарних запасiв з урахуванням плану виробництва, i потiм складається план виробництва, то, безсумнівно, питання планування збуту продукції є актуальним і потребує детального вивчення. Прогнозування збуту продукції – це саме той розділ плану підприємства, де ринок владно вторгається в діяльність підприємства і диктує свої закони. У ринковій економіці не можна очікувати, що відділ збуту продасть все, що виробляється на підприємстві. Навпаки, питання повинне стояти так: скільки і по якій ціні потрібно виробити тих чи інших товарів, щоб задовольнити платоспроможний попит на них. Для вирішення цього питання необхідним є складання плану збуту. Виробити вміння творчо підходити до складання різних видів планів (планів по праці і заробітній платі, по собівартості; планів потреби підприємства у фінансових ресурсах; планів оновлення продукції та організаційно-технічного розвитку), в тому числі і планів збуту, можна на основі виконання другого розділу даної курсової роботи, що передбачає економічний аналіз стану об’єкта дослідження (Компанія РБТ). Наступним етапом виконання курсової роботи є аналіз отриманих даних (з кошторисів підприємства), а саме: розрахунок і аналіз показників ефективності роботи підприємства і розроблення основних заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Содержание

Розділ 1 Планування збуту продукції 1.1 Діючі форми та методи збуту...............................................................8 1.2 Теорія та практика планування збуту у галузях народного господарства................................................................................................10 1.3 Сучасні проблеми та шляхи поліпшення планування збуту............20 Розділ 2 Економічний аналіз стану об’єкта дослідження 2.1 Вхідні дані до виконання практичної частини курсової роботи.....24 2.2 Складання сукупного фінансового кошторису на планований рік..27 2.2.1 Програма збуту...................................................................................27 2.2.2 Виробнича програма..........................................................................28 2.2.3 Кошторис використання основних матеріалів................................29 2.2.4 Кошторис витрат на придбання основних матеріалів....................31 2.2.5 Кошторис по праці основних виробничих робітників...................32 2.2.6 Кошторис загальнофірмових накладних витрат.............................32 2.2.7 Кошторис відділу збуту й адміністрації..........................................34 2.2.8 Кошторис виробничих підрозділів і аналіз беззбитковості і безпеки.........................................................................................................35 2.2.9 Касовий консолідований кошторис.................................................42 2.2.10 Сукупний фінансовий кошторис....................................................43 Розділ 3 Розрахунок і аналіз показників ефективності роботи підприємства 3.1 Розрахунок відносних показників....................................................46 3.1.1 Показники ліквідності …………………………………………….46 3.1.2 Показники ділової активності..........................................................47 3.1.3 Показники рентабельності................................................................. 49 3.1.4 Показники платоспроможності або структура капіталу.............. 50 3.2 Рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства..............................................................................................52

Литература

1.Алексеева М. Планирование деятельности фирмы.- М.: Финансы и статистика – 1997.-246с. 2.Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: Практ. Посіб.: Пер. З 3-го англ. Вид.-К.: Т-во «Знання», КОО,2001.-285с. 3.Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Переклала з англ. Анжела Камянець.-Львів: Літопис,2004.- 352с. 4.Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування.-К.: КДТЕУ,-2000.-65с. 5.Економіка підприємства: Підручник / За ред. Проф. Й.М. Петровича.-Львів: «Новий світ-2000», 2003 6.Економіка підприємства: підр. / За ред. С. Ф. Покропивного.-Вид. Друге.-К.: КНЕУ, 2000 – 528с. 7.Зінь Е. А., Турченюк М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник.-К.: ВД «Професіонал», 2004.-320с. 8.Ильин А. И. Управление предприятием: Справочник руководителя.-Мн.: Высшая школа.- 1997.-275с. 9.Клівець П. Г. Стратегія підприємства Навчальний посібник.-К.: «Академвидав», 2007 – 319с. 10.Любанова Т. П., Мясоедова Л. В., Олейникова Ю. А. Стратегическое планирование на предприятиии: Уч. Пособие – М.: «Издательство ПРИОР», 2001 11.Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства Підручник – К.: Скарби, 2002. – 336с. 12.Планування діяльності підприємства Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2005.-256с. 13.Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діялбності підприємства Навчальний посібник – К.: «Каравела», 2003.-432с. 14.Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: Навч. Посіб. – Львів: «Магнолія – плюс», 2004.-268с.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Бюджетное планирование в условиях среднесрочного бюджетного плана 400
Бизнес - план 1500
Бизнес-планирование пивоварни 1000
Оперативно-производственное планирование 330
Разработка плана по прибыли химического предприятия 1500
Оперативно-производственное планирование 330
Расчет производственной мощности участка 1500
Создание модели развития предприятия 1500
Качество планирования и управления в сфере услуг 1500
Разработка планов на 2011 год для генподрядной строительной организации «Ремикс», вариант 10, МГСУ 1290

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.