Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Бухучет и аудит - Ревізія нематеріальних активів та інших необоротних активів

Ревізія нематеріальних активів та інших необоротних активів Бухучет и аудит . Курсовая

  • Тема: Ревізія нематеріальних активів та інших необоротних активів
  • Автор: Татьяна
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Бухучет и аудит
  • Страниц: 39
  • Год сдачи: 2007
  • ВУЗ, город: Луганск
  • Цена(руб.): 1500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

В даній курсовій роботі буде розглянуте проведення ревізії та контролю нематеріальних активів та інших необоротних активів на прикладі Закритого Акціонерного Товариства «Укршампіньйон».
Основними завданнями, що вирішувались при написанні роботи, є:
1) висвітлення методики перевірки складу та стану нематеріальних активів, а також їх надходження і вибуття;
2) вивчення методики перевірки операцій з іншими необоротними активами;
3) вивчення методів амортизації нематеріальних активів та інших необоротних активів.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.
ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 5
1.1. Мета та інформаційні джерела ревізії нематеріальних активів 5
1.2. Перевірка правильності оцінки нематеріальних активів 8
1.3. Перевірка правильності обліку
надходження та вибуття нематеріальних активів 12
РОЗДІЛ 2.
ПЕРЕВІРКА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 16
2.1. Завдання, обєкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії інших необоротних активів 16
2.2. Перевірка фактичної наявності
і збереження інших необоротних активів 18
2.3. Ревізія операцій, повязаних із надходженням та вибуттям інших необоротних активів 20
2.4. Перевірка правильності
нарахування амортизації на інші необоротні активи 27
РОЗДІЛ 3.
ПЕРЕВІРКА НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ
НА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 29
ВИСНОВКИ 35
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ 39

Литература

1. Закон України Про авторське право і суміжні права від 23.12.93 р. №3792-XII.
2. Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі від 15.12.93 р. № 3687-XII.
3. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР
4. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р. №996-XIV.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291.
6. Інструкція про порядок проведення ревізій i перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні від 24 жовтня 1997 р. за № 497/2301
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27 квітня 2000 р. №92
8. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» від жовтня 1999 р. №242
9. Аудит: Практическое пособие /Под ред. Кузьминский А., Кужельный Н., Петрик Е., Савченко В. и др. К.: Учетинформ, 1996. 283 c.
10. Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет и аудит в Украине. К.: Экономика и право, 1996. - 222 c.
11. Білуха М.Т. Аудит у бізнесі: Посібник для бізнесменів. Дніпропетровськ, Преском, 1994
12. Білуха М.Т. Курс аудиту. К.: Вища шк., 1999. 574 с.
13. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. К.: Вища школа. Знання, 1998
14. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Підручник. Житомир: ЖІТІ, 2000. 512 с.
15. Бухгалтерський фінансовий облік /за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП. Рута, 2001
16. Бюджетно-финансовый контроль и аудит: Научно-методическое пособие / С.О. Шохин, Л.И. Ворон. М.: Финансы и статистика, 1997. 240 c.
17. Данилевский Ю.А. Практика аудита. Учебное пособие. М.: Финансовая газета, 1994
18. Дорош Н.І. Аудит: методологiя i органiзацiя. К.: Знання, 2001. 402 c.
19. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. К: «Блиц-информ», 1996
20. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. М.: Перспектива, 1994. - 339 c.
21. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Ф. Усач.- К.: Знання-Прес, 2004. - 253 с.
22. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту К.: Каравела, 2004. 568 с.
23. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2003. 311 с.
24. Організація i методика аудиту підприємницької дiяльностi: Навчально-метод. посібник /За ред. Труш В.Е. Херсон: Олдi-плюс, 2001. - 123 c.
25. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі /за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000
26. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навчально-методичний посібник. К.: ВТОВ "А.С.К.", 1996. 512 с.
27. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. К.: Ін Юре, 1998. 352 с.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Аудит нематериальных активов 1500
Формирование системы управленческого учета в РФ 1500
Аудит_100_экзаменационных_ответов.doc 1000
Учет основных средств 1500
Дебиторская и кредиторская задолженность 1500
Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 1500
Формирование бухгалтерской финансовой отчетности 1500
Организация и техника проведения инвентаризации 1500
Учёт движения основных средств 1500
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 1500

© 2010-2018, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.