Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Экономика - ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Экономика . Курсовая

  • Тема: ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
  • Автор: Winnercom
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Экономика
  • Страниц: 46
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: Донецк
  • Цена(руб.): 900 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

ЗМІСТ

Вступ.
1. Науково-теоретичні основи розрахунку виробничої потужності.
1.1. Виробнича потужність: сутність і визначальні фактори.
1.2. Одиниці виміру виробничої потужності у різних галузях.
1.3. Особливості визначення виробничої потужності підприємств різних галузей.
1.3.1. Розрахунок виробничої потужності для підприємств з предметною структурою.
1.3.2. Розрахунок виробничої потужності для підприємств з технологічною структурою.
2. Рекомендації щодо збільшення ефективності використання виробничих потужностей.
2.1. Проблеми розрахунку виробничої потужності.
2.2. Шляхи удосконалення розрахунків виробничої потужності.
2.3. Резерви збільшення виробничих потужностей.
3. Практична частина.
Заключна частина.
Перелік посилань.


ВСТУП

В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство ставить своїм головним завданням отримання прибутку і задоволення суспільних потреб. В ході своєї діяльності з метою досягнення поставленої мети підприємство повинне аналізувати і планувати свою діяльність, щоб оптимізувати виробничий процес, відповідність витрат і доходів, виявити слабкі сторони і резерви підвищення ефективності роботи. З метою аналізу процесу виробництва підприємство вводить поняття виробничої потужності.
Виробнича потужність - один з основних показників діяльності підприємства. У розрахунку виробничої потужності підприємства включаєтья все устаткування, закріплене за основними виробничими цехами, за винятком резервного, досвідчених ділянок і спеціальних ділянок для навчання робочих; культурно-технічний рівень кадрів і їх відношення до праці; досягнутий рівень виконання норм часу.
Тема виробничої потужності завжди є актуальною, бо цей показник є початковим пунктом планування виробничої програми підприємства. Він відображає потенційні можливості об'єднань, підприємств, цехів по випуску продукції. Визначення величини виробничої потужності і її використання займає провідне місце у виявленні і оцінці резервів виробництва.
Метою даною роботи є вивчення методики розрахунку виробничої потужності підприємств у різних галузях народного господарства. Відповідно до поставленої мети в ході роботи

Содержание

Работа на 5

Литература

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Петрович И., Атаманчук Р. Производственная мощность и экономика предприятия. М.: Экономика, 1990.
2. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия: Учеб пособие. М.: Финансы и статистика, 1997.
3. Петрович Т.М., Захарчин Г.М., Теребух А.А. Організація підприємництва в Україні. Навчальний посібник. Львів: Оскарт, 2000.
4. Экономика предприятия. Учебник для экономических вузов. Под ред. А. И. Руденко. Минск, 1995.
5. Манів Є.О., Луцький І.М. Економіка підприємства. Навч. посібн. К.: Знання, 2004.
6. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 1998.
7. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е издание, переработанное и дополненное. Минск: ООО «Новое знание», 1999 г
8. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006.
9. Швец И. Б. Управление производственными мощностями: методология, оценки, учет/ НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. Донецк: ИЭП, 1998.
10. Скляренко В. К., Прудников В. М. Экономика предприятия: Конспект лекций. М.: ИНФРА-М, 2001 г.
11. Швец И. Б. Социально-экономические условия и проблемы формирования и использования производственных мощностей/ НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. Донецк: ИЭП, 1999.
12. Швец И. Б. Научно-методические основы совершенствования учета обобщающих показателей использования производственной мощности в промышленности/ НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. Донецк: ИЭП, 1997.
13. Швец И. Б. Статистические методы учета и анализа сводных показателей производственной мощности на предприятиях/ НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. Донецк: ИЭП, 1999.
14. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика. Навч. посібн. К.: Ніка-Центр, 2002.
15. Особенности отраслевых программ развития промышленности/ Кулиш Е. В., Телюк В. А.// Экономист. 2008. - №4. с. 82-90
16. Экономика производства: теория и практика// Экономика Украины. 2007. - №9. с. 63-81.
17. Васильков В.П. Організація виробництва: Навчальний посібник. К.: КНЄУ. 2003.
18. Економіка підприємства / За ред. С. Ф. Покропивного. Київ: Вид-во Хвиля-Прес, Донецьк: МП ПОИСК, 1995.
19. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004.
20. Сергеев И. В. Экономика предприятий: Учеб. пособие для вузов. М.: Финансы и статистика, 1997.
21. Основы развития промышленности Украины до 2017 года// Экономика Украины. 2007. - №11. с. 4-19.
22. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004.
23. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. К.: "Каравела", 2001.
24. Петрович Й. М. та інші. Економіка виробничого підприємства. Львів: Оскарт, 1996.
25. Экономика производства: теория и практика// Экономика Украины. 2007. - №9. с. 63-81.
26. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 1998.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Анализ социально-экономического развития южно-федерального округа 1500
Инновационная деятельность как фактор экономической безопасности России 1500
Анализ использования фонда оплаты труда 1500
Экономика отрасли 1500
Государство и экономика 1500
Сущность_функции_и_эволюция_денег 1500
Эмиссионные операции банков 1500
Теории денег 1500
СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 1500
Роль денег в воспроизводственном процессе 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.