Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Экономическая теория - ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Экономическая теория . Курсовая

  • Тема: ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
  • Автор: Winnercom
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Экономическая теория
  • Страниц: 31
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: Донецк
  • Цена(руб.): 900 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

ВСТУП Сучасна фіскальна політика визначає основні напрями використання фінансових ресурсів держави, методи фінансування і головні джерела поповнення скарбниці. Залежно від конкретно-історичних умов в окремих країнах така політика має свої особливості. Будь-який уряд завжди проводить деяку фіскальну політику, незалежно від того, усвідомлює воно це чи ні. Останнім часом в Україні простежується тенденція до посилення ролі уряду в регулюванні національної економіки через фінансову систему, тобто здійснюються витрати на програми по соціальному забезпеченню, на підтримку середнього рівня доходів, охорону здоров'я, освіту і так далі. З іншого боку, з початку економічних реформ український уряд узяв орієнтир на введення надзвичайно високого оподаткування на доходи фірм, що негативно позначилося на стані національної економіки і перспективах її підйому. Не випадково у відповідь реакцією є активний розвиток тіньової економіки, внаслідок чого уряд не в змозі зібрати в прибуткову частину бюджету і половини передбачених надходжень. Сьогодні тема фіскальної політики є дуже актуальною, оскільки економіка України переживає далеко не найкращі дні, і від того, як уряд здійснюватиме бюджетно-податкову політику, залежить доля кожної людини, що живе в нашій країні і доля всієї країни в цілому. Отже, метою даної роботи є визначення поняття фіскальної політики і її складових, позначення принципів, механізмів і інструментів дії фіскальної політики на господарську систему суспільства. У роботі буде даний всесторонній розгляд фіскальної політики як методу державного регулювання економіки, а також буде проведений аналіз сучасної фіскальної політики України: освітлені об'єктивні причини необхідності її реформування і можливі шляхи удосконалення. Глава 1. Поняття фіскальної політики, її види і значення. §1. Сутність і функції фіскальної політики. Фіскальна політика — це урядовий вплив на еко¬номіку через оподаткування, формування обсягу і структури державних витрат з метою забезпечення належного рівня зайнятості, запобігання й обмежен¬ня інфляції та згубного впливу циклічних коливань. Вона є головною складовою фінансової політики та ду¬же важливою ланкою економічної політики. Термін "фіс¬кальна" походить від латинського fiscua, що в перекладі означає "державна казна". Серед численних завдань фіскальної політики, так званого дерева цілей, твірних, основними є: • стійке зростання національного доходу; • помірні темпи інфляції; • повна зайнятість; • згладжування циклічних коливань економіки. Фіскальну політику ще називають бюджетно-подат¬ковою. Пояснюється така назва тим, що цей вид держав¬ного впливу на економіку здійснюється шляхом формуван¬ня доходів держбюджету та несення витрат у вигляді державних закупівель, видатків у формі трансфертних та процентних виплат за борговими зобов'язаннями. Щоб зрозуміти загальні принципи державного регулювання, необхідно чітко виділити два компоненти фіскальної політики: витрати і податки. За допомогою урядових витрат на закупівлю товарів і послуг можна збільшити або зменшити сукупні витрати, а тим самим впливати на обсяг національного виробництва. До урядових витрат відносяться всі бюджетні асигнування, направлені на будівництво доріг, шкіл, лікарень, установ культури, здійснення екологічної і енергетичної програм і інші суспільні потреби. Сюди відносяться і витрати на оборону, зовнішньоторговельні закупівлі, придбання

Содержание

ПЛАН
Вступ
Глава 1. Поняття фіскальної політики, її види і значення
§ 1. Сутність і функції фіскальної політики
§ 2. Дискреційна і автоматична фіскальна політика
Глава 2. Фіскальна політика як система державного регулювання економіки
§ 1. Принципи і механізми впливу фіскальної політики на економіку
§ 2. Ефективність фіскальної політики
Глава 3. Особливості фіскальної політики в трансформаційній економіці України
§ 1. Природа фіскальних проблем в Україні і необхідність реформування бюджетно-податкової системи
§ 2. Шляхи і методи вдосконалення фіскальної політики
Висновки
Перелік посилань

Литература

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник/ Под общ. ред. д. э. н., проф. Сидоровича А. М.; МГУ им. Ломоносова 5-е изд., перерараб. и доп. М: «Дело и сервис», 2005.
2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. К: Знання, 2007.
3. Баликоев В. З. Общая экономическая теория. Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2004.
4. Батура О. В., Іващина О. Ф., Новікова Л. Ф. Макроекономіка: Навч. посібник. К: Центр учбової літератури, 2007.
5. Бровкова Е. Г. Фінансово-кредитная система государства: Учеб. пособие для вузов. К.: Сирин, 2007.
6. Бутук А. И. Экономическая теорія: Учеб. Пособие. К.: Вікар, 2007.
7. Вводный курс по экономической теории.: Учебник для лицеев// Под общ. ред. акад. Г .П. Журавлиной М.: ИНФРА М, 2005.
8. Вініченко І.І., Гончаренко О. В., Дацій Н. В., Корецько С. О. Макроекономіка: Навч. Посібник. К: Центр навч. літератури, 2006.
9. Кемпбелл Р. Макконел, Стенлі Л. Брю Економікс- принципи, проблеми і політика, К., ХаГар, 1998
10. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. К.: Атака, 2006.
11. Мікроекономіка і макроекономіка// Під. ред. С. Будаговської К.: Основи, 2002.
12. Мовшович С.М., Соколовский Л.Е. Выпуск, налоги и кривая Лаффера // Экономика и математические методы. 2001. Т. 30. Вып. 3.
13. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник// Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлёвой. М.: ПРОМО-Медиа, 2003.
14. Овчинников Г. П. Макроєкономика: Ученик для вузов. СПб.: Поиск, 2006.
15. Панчішин С. І. Макроекономіка: Навч. посібник. К: Либідь, 2001.
16. Рузавин Г. И. Основы рыночной экономики: Учебное пособие для вузов М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.
17. Рыночная экономика: Учебник. В 3 т. Т. 1. Теория рыночной экономики. Часть 2. Максимова В. Ф., Шишов А. Л. Макроэкономика. М.: СОМИНТЕК. 2005.
18. Современная экономика. Общедоступный учебный курс// Под ред. проф. Мамедова О. Ю. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
19. Ховард К. Экономическая теория : Учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.
20. Экономическая теория /Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича, 3-е издание СПб, Изд. «Питер», 2007.
21. Поліпшення конкуренції позиції України засобами фіскальної політики/ Бадрак О.// Економіка України.- 2006.- №2.- С. 13-19
22. Фіскальні засоби стимулювання економічного зростання/ В. М. Опарін, М.М. Фельдгольц// Фінанси України. 2006. - №10. С. 61-70.
23. Бюджет повної зайнятості та фіскальна політика/ Савченко А.Г., Соломенко С.М.// Фінанси України. 2007. - №4. С. 3-12
24. Студентам про податкову систему/ Соколовська А. М.// Фінанси України. 2008. - №9. С. 119-121.
25. Податкова політика України на сучасному етапі/ Лютий І. О. // Фінанси України. 2008. - №9. С. 121-123.
26. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи/ Мельник В. М.// Фінанси України. 2008. - №11. С. 11-17.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Проблемы становления и развитие рынка капитала в России 1500
Демократический членский контроль 1500
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 1500
Система государственного регулирования рынка труда в Российской Федерации 1500
Инфляция 1500
Государство в смешанной экономике 1500
Сущность и особенности рыночного хозяйства 1500
Трудовые ресурсы предприятия 1500
Улучшение использования рабочего времени 1500
Собственность и многообразие ее форм 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.