Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Экономическая теория - Валютний курс

Валютний курс Экономическая теория . Курсовая

  • Тема: Валютний курс
  • Автор: Winnercom
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Экономическая теория
  • Страниц: 46
  • Год сдачи: 2008
  • ВУЗ, город: ДОНЕЦК
  • Цена(руб.): 900 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Вступ Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою. Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни. Україна має платіжний засіб (грошову одиницю) – українську гривню, яка є валютою. В Україні є грошові знаки чужоземних держав, найпоширенішими з яких є американський долар. Ці знаки – теж валюта. Існують і інші види валюти. Режим функціонування всіх видів валюти в країні є також потужним фактором її подальшого соціально-економічного розвитку. Ось чому питання валюти є завжди в полі зору провідних економістів-фінансистів держави. Розвиток зовнішньоекономічних відносин потребує особливого інструменту, посередництвом якого суб’єкти, які діють на міжнародному ринку, змогли б підтримувати між собою тісні фінансові взаємостосунки. Таким інструментом виступають банківські операції по обміну іноземної валюти. Найважливішим елементом в системі банківських операцій в іноземній валюті є обмінний валютний курс, так як розвиток зовнішньоекономічних відносин потребує виміру вартісного співвідношення різних країн. Валютний курс необхідний для: 1)Взаємного обміну валютами при торгівлі товарами, послугами, при русі капіталів та кредитів. Експортер обмінює іноземну валюту на національну, так як валюти інших країн не можуть обертатися в якості законного купівельного та платіжного засобу на території даної держави. Імпортер обмінює національну валюту на іноземну для оплати товарів, куплених за кордоном. Боржник купує іноземну валюту за національну для погашення заборгованості та виплати відсотків по зовнішніх боргах; 2)Порівняння цін світових та національних ринків, а також вартісних показників різних країн, виражених в національній та іноземній валютах; 3)Періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм та банків. На сьогоднішній день існує багато вчених-економістів, які займаються проблемою валютного курсу. Це О. Петрик, Я. Белінська, А. Голуб, Л. Кушнер, А. Шаповалов та ін. Вони аналізують існуючу ситуацію, розглядають можливості удосконалення існуючої системи валютного регулювання, обирають найбільш оптимальний режим валютного курсу для економіки країни. Метою даної роботи являється обгрунтування необхідності валютного регулювання, вибору найбільш оптимального валютного режиму на сучасному етапі розвитку економіки України. Виходячи з поставленої мети, дана курсова робота ставить перед собою наступні основні завдання: 1) розглянути економічну суть валютного курсу, його функції і фактори, впливаючі на обмінний курс; 2) ознайомитися з різними видами режимів валютного курсу, їх впливом на розвиток економіки країни; 3) проаналізувати розвиток валютної системи в Україні та можливості переходу до режиму плаваючого валютного курсу. 1 Основи теорії валютного курсу 1.1 Сутність валютного курсу його котирування і функції Майже всі національні економіки незалежних держав є відкритими економічними системами, тобто кожна держава має певні економічні чи фінансові відносини з іншими державами, які проявляються в міжнародній торгівлі, рухові капіталу, реалізації послуг на світовому ринку, тощо. При реалізації товарів та послуг на світовому ринку товари вироблені національними виробниками, отримують суспільне визнання на основі інтернаціональної міри вартості. Для співставлення вартості товарів вироблених в різних країнах, використовують валютні курси. Валютний курс є одним із ключових параметрів міжнародних економічних відносин. Зміни валютного курсу значно впливає практично на всю систему мікро- та макроекономічних показників всіх країн, конкурентність її товарів та послуг на світових ринках, перерозподіл ресурсів, збалансованість платіжного балансу, тощо. Тому визначення валютного курсу, а особливо управління ним є ключовим елементом зовнішньоекономічної політики кожної держави. Як економічна категорія, валютний курс (інколи його називають обмінним курсом) являє собою співвідношення між грошовими одиницями двох країн, або ціну грошової одиниці однієї країни, відображену в грошових одиницях іншої країни чи в міжнародних валютних одиницях. Зовні валютний курс проявляється як коефіціент перерахунку однієї валюти в іншу, однак вартісною основою валютного курсу є купівельна спроможність валют, яка виражає середні національні рівні цін на товари, послуги, інвестиції. Ця економічна (вартісна) категорія притаманна товарному виробництву і віддзеркалює виробничі відносини між товаровиробниками і світовим ринком. Оскільки вартість являється

Содержание

Вступ_________________________________________________6
1 Основи теорії валютного курсу
1.1 Сутність валютного курсу його котирування і функції_______8
1.2 Номінальний та реальний ефективні валютні курси_________11
1.3 Фактори, які впливають на валютний курс________________14
2 Режими валютного курсу, їх вплив на економічний
розвиток країни
2.1 Фіксований валютний курс_____________________________20
2.2 Плаваючий валютний курс_____________________________22
2.3 Система множинних валютних курсів____________________26
3 Особливості валютної політики в Україні
3.1 Формування валютно-курсової політики в Україні__________29
3.2 Призначення національної валютної системи________________33
3.3 Питання вибору оптимального валютного
режиму для України_____________________________________37
Висновки______________________________________________42
Додатки_______________________________________________45
Перелік посилань_______________________________________47

Литература

Перелік посилань

1. Бездітко Ю. М. Валютне регулювання: Навчальний посібник/ Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. Херсон: ОЛДІ плюс, 2004. 272 с.
2. Шемет Т. С. Теорія і практика валютного курсу: навчальний посібник для ВНЗ/ Т. С. Шемет; За ред. О. І. Рогача. К.: Либідь, 2006. 360 с.
3. Домрачев В. Стосовно оптимізації короткострокової валютної політики в Україні на базі портфельної теорії/ В. Домрачев, Д. Жабський// Фин. риски. 2006. - № 3. С. 73 77.
4. Кравченко П.П. Анализ фундаментальных факторов, влияющих на валютный курс // Финансовый менеджмент № 1, 2001 год
5. Наговицин А. Г. Валютная политика/ РАН, Ин-т внешнеэкон. исслед. М.: Экзамен, 2000. 512 с.
6. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підр. / А. С. Філіпенко. - К.: Либідь, 19973. Боринець.
7. Михайличенко С. Механізм курсоутворення та деякі аспекти його застосування до гривні// Вісник НБУ, 2004. -№4. С. 10-19.
8. Ющенко В. А. Валютне регулювання: Навч. посібник для ВНЗ/ НБУ. К.: Знання, 1999. 359с.
9. Белинская Я. Валютный курс и ограничение инфляции/ Я. Белинская// Экономист. -2006. №4. С.75-80.
10. А. Голуб, Л. Кушнер. Оптимізація моделі валютного режиму в Україні// Регіональна економіка, 2005. №1. С.143-147.
А. Шаповалов. Стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку// Дзеркало тижня - 2005, № 43.
11. Фёдоров М. В. Валюта, валютные системы и валютные курсы/ Под ред. Ю. Г. Ермолаева. М.: ПАИМС, 1995. -152 с.
12. Холопов А. Валютний курс как инструмент макроэкономического регулирования/ А. Холопов// Мировая экономика и междунар. отношения. -2004. -№12. С. 25-33.
13. Моисеев С. Макроанализ валютного курса: от Касселя до Обстфельда и Рогоффа/ С. Моисеев// Вопросы экон. -2004. -№1. С. 49-65.
14. Балацкий М. В. Модель динамики курса «доллар/евро»/ Е. Балацкий// Экономист. -2005. -№9. С. 75-81.
15. Руль Н. Ю. Валютный курс, инвестиции и национальная конкурентоспособность Н. Ю. Руль Финансы. -2007. -№10. С. 65-66.
16. Зварич І. Модель впливу валютного курсу на економічне зростання/ І. Зварич //Економіст. -2005. -№9.-С. 34-36.
17. Семенов К. А. Международные валютные и финансовые отношения. М.: ТЕИС, 2000. -176 с.
18. Бункина М. К. Основы валютних отношений: Учеб. Пособие. М.: Юрайт, 2000. -192 с.
19. Офіціальний сайт Міжнародного валютного фонду www. IMF.org.
20. А. Голуб, Л. Кушнер. Оптимізація моделі валютного режиму в Україні// Регіональна економіка, 2005. №1. С.143-147.
21. О. Петрик. Перехід до більшої гнучкості обмінного курсу в Україні виклик часу.// Вісник НБУ, 2005. №6. С.5-11.
22. А. Шаповалов. Стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку// Дзеркало тижня 2005, № 43.
23. В. Максимов, Е. Гребенюк, Е. Корноушенко Фундаментальный и технический анализ: интеграция двух подходов // "Банковские Технологии", №9 1999.
24. . Ющенко В., Лисицький В. Курсоутворення в Україні та уроки інших країн із перехідною економікою // Вісник НБУ. - 2007.-№7.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Проблемы становления и развитие рынка капитала в России 1500
Демократический членский контроль 1500
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 1500
Система государственного регулирования рынка труда в Российской Федерации 1500
Инфляция 1500
Государство в смешанной экономике 1500
Сущность и особенности рыночного хозяйства 1500
Трудовые ресурсы предприятия 1500
Улучшение использования рабочего времени 1500
Собственность и многообразие ее форм 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.