Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Хозяйственное право - Правові аспекти захисту права промислової власності в Україні.

Правові аспекти захисту права промислової власності в Україні. Хозяйственное право . Курсовая

  • Тема: Правові аспекти захисту права промислової власності в Україні.
  • Автор: Евгений
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Хозяйственное право
  • Страниц: 54
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: Харковский авиационний Институт г.Харьков
  • Цена(руб.): 300 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Актуальність обраної теми полягає в тому, що процес приєднання до Світової ор¬ганізації торгівлі (далі - СОТ) та інтеграції у Європейське Співтова¬риство (ЄС) вимагає приведення націо¬нального законодавства у повну відповід¬ність із нормами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Вона стосується запрова¬дження дієвих засобів охорони захисту прав інтелектуальної власності та нале¬жить до найважливіших у країнах - чле¬нах СОТ.

Приєднання України, як і будь-якої ін¬шої держави, до СОТ зумовлене об'єктив¬ними процесами глобалізації, що ведуть до зростання взаємопов'язаності економіч¬них систем окремих країн. Звідси виникає потреба не лише гармонізації вітчизняного законодавства з нормами і стандартами СОТ, які вже перевірені практикою спів¬праці країн - членів цієї світової організа¬ції, а й опрацювання механізму належного правового захисту промислової власності. Це вимагає великої уваги до питань, пов'я¬заних із державним, регулюванням у цій сфері, впровадженням і удосконаленням чітких механізмів такого регулювання, у тому числі засобами адміністративного впливу на порушників права промислової власності.

Суворе дотримання та виконання за¬конів є основним принципом пра-вової політики України. Боротьба з правопору¬шеннями у сфері промислової власності віднесена до одного з пріоритетних на¬прямів внутрішньої політики України і є пріоритетним напрямом роботи держав¬них контролюючих орга-нів, що спрямова¬на на захист прав, свобод та законних ін¬тересів громадян. Це зумовлено складною криміногенною ситуацією у сфері, що роз¬глядається, значними матеріальними та моральними збитками, які завдаються еко¬номіці й авторитету держави, громадянам і підприємствам усіх форм власності, а також критикою з боку міжнародних органі¬зацій, що викликана поширенням в Укра¬їні цього виду правопорушень.

Говорячи про промислову власність треба зазначити, що вона є складо-вою «науково технічної діяльності».

Науково-технічна діяльність це, досить значна, група видів інтелектуальної, творчої діяльності. Характерною особливістю цієї групи видів творчої діяльності, яка, власне, їх об'єднує в одну групу, є її спрямованість на матеріальне забезпечення потреб суспільства. На підставі наукових досягнень мають бути створені необхідні засоби і знаряддя виробництва та іншої доцільної діяльності людей. Науково-технічна діяльність охоплює велике коло видів творчої діяльності, спрямованих на досягнення певних науково-технічних результатів, потрібних людям для забезпечення своєї життєдіяльності. Поняття «науково-технічна діяльність» набагато ширше від поняття «промислова власність», хоча багато об'єктів цих двох понять збігаються, наприклад, винахід є результатом науково-технічної діяльності і разом з тим він є об'єктом промислової власності. Але далеко не всі результати науково-технічної діяльності стають об'єктами промислової власності і, отже, об'єктами правової охорони. Багато результатів науково-технічної діяльності залишаються поза межами зазначених понять з тих чи інших причин. Будь-який результат науково-технічної діяльності, безперечно, є творчим результатом. Але не кожний творчий результат стає об'єктом правової охорони. Науково-технічна діяльність охоплює науково-дослідну діяльність у тій частині, в якій вона стосується техніки і технологій. Цим поняттям охоплюються також проектно-конструкторські і проектно-технологічні роботи, винахідницька і раціоналізаторська діяльність та інші види творчої діяльності, спрямовані на створення промислових зразків, типографій інтегральних мікросхем, засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг тощо.

Обєктом даного курсового дослідження виступає право власності а предметом способи його захисту.

Содержание

ПЛАН

ВСТУП..3

Розділ 1. Загальна характеристика промислової власності.6

1.1 Поняття права промислової власності.6

1.2 Загальна характеристика субєктів та обєктів промислової власності...9

1.3 Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки16

Розділ 2.Право промислової власності та його захист..23

2.1Загальні положення про захист промислової власності...23

2.2 Основні способи захисту права промислової власності..26

Розділ 3. Міжнародно правова охорона промислової власності...35

ВИСНОВОК...51

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ54

Литература

Список використаної літератури

Нормативно правові акти

1.Конституція України : Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 Червня 1996.// Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№ 30. ст.141.

2.Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верхов¬ною Радою Української РСР 16 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1990. - № 31. Ст. 429.

3.Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. 2003. № 11. -Ст. 461.

4.Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1963. - № 30. Ст. 464.

5.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Вер¬ховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

6.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Дода¬ток

7.Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. 2003.-№ 11.-Ст. 462.

8.Господарський процесуальний кодекс України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 36. Ст. 188.

9.«Про охорону прав на сорти рослин» в редакції Закону України від 17 січня 2002 р. № 2986-Ш // Офіційний вісник України. - 2002. -№ 7. Ст. 278; Відомості Верховної Ради України. 2002. № 23. Ст. 163.

10.«Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. № 3322-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 33. С. 345.

11.«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 1 червня 2000 р. № 1771-ИІ із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 грудня 2000 р. № 2188-Ш // Відомості Верховної Ради України. 2001. - № 8. Ст. 37.

12.«Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3699-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 8. -Ст. 37; 2001. - № 8. - Ст. 37.

13.«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. № 7. Ст. 36; 2001. - № 8. - Ст. 37.

14.«Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.

15.Указ Президента України про «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій». Затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92 // Інтелектуаль¬на власність в Україні: правові засади та практика. Промислова влас¬ність. - Т. 3: - К.: Ін Юре, 1999. - С. 212-215.

Основна література

16.Азимов Ч. Н. Основи патентного права Украйни. Харьков, 1995

17.Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність. 2000, № 3. С. 314.

18.Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. К.: Ін Юре, 1999.

Додаткова література

19.Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики:

36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. К.:

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. 424 с.

20. Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред.

О. Д. Святоцького.: У 2-х т. - К.: Ін Юре, 2000.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Юридические лица как субъекты права собственности 1500
Анализ наличия и использования трудовых ресурсов (Национальная библиотека Беларуси). 1000
Государственный земельный кадастр Российской Федерации 500
Субъекты коммерческого права 1500
Объединения предпринимателей. Холдинги. Финансово-промышленные группы 1500
Административная и уголовная ответственность за земельные правонарушения 1500
Право хозяйственного ведения 1500
Объекты коммерческого оборота 1500
Правовое регулирование хозяйственной деятельности 1500
Создание и регистрация закрытого акционерного общества на примере ЗАО “Капитал” 500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.