Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Филология - Функціонування юридичної термінології в текстах газетних повідомлень

Функціонування юридичної термінології в текстах газетних повідомлень Филология . Курсовая

  • Тема: Функціонування юридичної термінології в текстах газетних повідомлень
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Филология
  • Страниц: 42
  • Год сдачи: 2005
  • ВУЗ, город: ДонНУ
  • Цена(руб.): 900 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ПРО КУЛЬТУРУ МОВИ
1.1.Мова і культура
Мова - засіб спілкування. Вона є основною формою національної культури і насамперед першоосновою літератури. Мова характеризується єдністю, взаємозв'язком і взаємозалежністю всіх одиниць, що входять до її складу. Вона існує у вигляді різноманітних актів мовлення, повторюваних усно і фіксованих за допомогою письма.
Спілкування - це обмін інформацією, передача певної інформації однією людиною іншій, які здійснюються в мовленнєвих актах. Форми спілкування бувають різними: діалог, групова розмова (полілог), монолог.
Мова являє собою складне суспільне явище. Це своєрідна система систем (підсистем), що перебуває у постійному взаємозв'язку й розвитку. / Мова існує для передачі суспільного значущого процесу мислительної ) діяльності. Вона відображує оточуючу людину об'єктивну дійсність, досягнення в розвитку матеріальної та духовної культури. На думку Сепіра, мова не стільки засіб передачі суспільного досвіду, скільки засіб визначення цього досвіду для всіх, хто розмовляє тією мовою.
Стан мови являє собою різні види мовленнєвої діяльності, що забезпечує процес обміну і передачі інформації. Таким чином, мовлення - це діяльнсть пов'язана з функціонуванням мови, різні акти реалізації потреб людей і окремих мовців у спілкуванні через посередництво мовних одиниць, тобто це узагальнене відображення дійсності в свідомості у формах понять, суджень і умовиводів. Мовленнєві акти є узагальненими формами передачі інформації, формами спілкування.

Содержание

Вступ З
Розділ І. Поняття про культуру мови 8
1.1 .Мова і культура 8
1.2. Національна, літературна мова та термінологія 10
Розділ II. Стилістика у новогрецькій мові 12
2.1. Предмет та задачі стилістики 12
2.2. Лінгвостилістика та літературознавча стилістика 14
2.3. Стилістична функція 16
2.4. Функціональна стилістика 18
2.4.1. Мовна система 18
2.4.2. Стилі мови 19
2.4.3. Функціональні стилі 20
2.4.4. Науковий стиль 23
2.4.5. Офіційно-діловий стиль 24
2.4.6. Публіцистичний стиль 26
2.5. Науково-технічна термінологія 30
Розділ III. Функціонування юридичної термінології у текстах газетних повідомлень 32
3.1. Юридичні терміни та їх інтерпретація 3 2
3.1.1. Загальновживані омоніми та юридичні терміни 32
3.1.2. Семантика юридичних термінів 36
3.1.3. Зрозумілість юридичних термінів читачам 3 7
3.1.4. Залежність юридичних термінів від контексту 3 8
3.2. Історико-політичнии аспект перекладу юридичної термінології 45
Висновки 46
Список використаної літератури 48
Додаток

Литература

1. Білецький А.О. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві. - К., 1996. - 380с.
2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К., !996. - 270с.
3. Денисова СП. Типологія категорій лексичної семантики. - К., 1996. -478с.
4. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.:Вид.дім «KM Academia», 2000.-218с.
5. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця, Нова Книга, 2002. - 564с.
6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - 288с.
7. Кочерган М.П. Слово і контекст. - Львів, 1980. - 340с.
8. Масенко Л.Т. Мова і політика. - К.,1999. - 540с.
9. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240с.
10. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль.- К., 1976. - 255с.
11. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1999. - 240с.
12. Арнольд И.В. Стилистика современного анлийского языка (стилистика декодирования): Учебное пособи для студентов фак. и ин-тов иностр.яз. - Л., «Просвещение», 1973. - 300с.
ІЗ.Ахманова О.С., Натан Л.Н., Полторацкий А.И., Матюшенко В.И. О принципах и методах лингвистического исследования. - Узд. МГУ, 1966
14. Балли Ш.Французская стилистика. - М.: Изд. иностр. лит., 1961
15. Баскаков А.Н. Социолингвистические проблемы терминологии на языках народов СССР: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988
16. Белодед И.К.Интернациональные элементы в лексике и терминологии. - Харьков: Вища школа, 1980. - 208с.
17. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М.: Высшая школа, 1967.-325с.
18. Волков А.Г. Язык как система знаков. - М., 1996. - 346с.
19. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. - М., 1962. - 185с.
20. Иванова Л.П. Методы линвистических исследований. - К., 1995. -205с.
21. Истрина Е.С. Норма русского литературного языка и культура. - М.-Л.: Изд.АН СССР, 1948
22. Квитко И.С. Термин в научном документе. - Львов: Вища школа, 1976.-128с.
23. Кожина М.Н. К основаниям функционаоьной стилистики. - Пермь, 1968, 348с.
24. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история: Новое в лингвистике. - М., 1963.-175с
25. Крючкова Т.Б. О некоторых принципах составления словарей общественно-политической терминологии: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988. - 344с.
26. Крючкова Т.Б. О представлениях общественно-политической лексики и термиинологии в толковых словарях. - Москва, 1988. - 424с.
27. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. - М.: Наука, 1982. - 152с.
28. Лотте Д.С. Основыы постороения научно-технической терминологии. - М.: Издательство Академии Наук СССР, 1961. - 160с.
29. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. - М.: Высшая школа, 1987. -272с.
30. Михневич А.Е. Потребности материальные, духовные и ...языковые: Общество, язык, политика. - Минск: Высшая школа, 1988. - 326с.
31. Смирнов И.П. Методические рекомендации для переводчиков научно-технической литературы. - М., 1988. - 184с.
32. Трескова СИ. Терминология в сфере массовой коммуникации. -Москва, 1988.-495с.
33. Туманян Э.Г. Терминология и литературные языки народов СССР. -Москва, 1988.-218с.
34. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. - К., 1980. - 366с.
35. Федотова И.Г. Юридические понятия и категории в анлийском языке.
-Обнинск, 2000. -388с.
36. Фёдоров А. Очерки общей и сопоставительной стилистики. - М.: Высшая школа, 1971. - 432с.
37. Чичерин А.В. Идеи и стиль. - М.: Советский писатель, 1968. - 315с.

38. Швейцер А.Д. Перевод в контексте культурной традиции: литературный язык и культурная традиция. - М., 2001. - 415с.
39. Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. - М. - Л., 1963
40. Интернет сайт: comvas.edu.gr
Словники
1. Українсько-російський словник: 120 000 слов\ Сост.Л.С.Паламарчук, Л.Г.Скрипник. - К.: Головна редакція УРЕ, 1986.-940с.
2. Російсько-український, українсько-російський словник: приблизно 150 000 слів. - 6 вид. -К.: МП «Феникс», 1995. - 560с.
3. Новогреческо-русский словарь: около 67000 слов\ Сост. И.П. Хориков, М.Г.Малев. - М.: Культура и традиции, 1993. -856с.
4. Словарь русского языка: около 57000 слов\ Сост. С.П.Ожегов. -М: Рус.яз.,1983. - 816с.
5. Ελληνικό λεξικό. Συνεργάστηκαν Βασιλική Μανδάλα, Γιώργος Γεραλής, Αριστοτέλης Αναγνώστου. - Αρμονία.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Новые явления в русском языке 1990-х - 2000 гг. 1000
ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 1500
Стили современного литературного языка. 1000
Лингвистические аспекты эвфемии 1500
способы словообразования в нестандартной лексике англ. яз. 1500
Общество. Основы философского анализа. 850
Бессоюзное сложное предложение 1500
Языковая специфика деловых переговоров 1500
Формирование наречий в истории французского языка 1500
Трудности понимания текста 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.