Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Филология - Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах

Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах Филология . Курсовая

  • Тема: Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Филология
  • Страниц: 37
  • Год сдачи: 2005
  • ВУЗ, город: ДонНУ
  • Цена(руб.): 900 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Розділ 1 Юридична термінологія в економічному дискурсі
1.1 Науково-технічна термінологія, закономірності її появи.
Науково-технічна термінологія - це широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики, насамперед -загальновживаної. Тому вивчення закономірностей утворення термінологічної лексики, її структури та семантики стало одним з найважливіших завдань сучасної лінгвістики.
Значні кількісні та якісні зміни, що відбулися в науці й техніці, сприяли збільшенню кількості субмов, терміносистем, взаємозбагаченню їхнього лексичного складу як на рівні однієї мови так і на міжмовному рівні.
Це сприяло тому, що в надрах сучасної лінгвістики виникла нова прикладна дисципліна - термінознавство. Найбільш загальна мета термінознавства - турбота про те, щоб процес утворення та вживання термінологічних найменувань зробити більш керованим, сприяти раціоналізації професійного спілкування, взаєморозумінню фахівців.
Нині постала необхідність у формуванні національної термінології, у складанні термінологічних словників, які б відповідали світовим стандартам, з метою вивести національну термінологію України на світовий рівень, що залежить також і від правильного відтворення українською мовою запозичених термінів, їх правильного використання тощо.
Слід зазначити також, що з поглибленням міжнародних зв'язків вивчення іноземної мови набуває фахового термінологічного спрямування....

Содержание

Вступ З
Розділ 1. Юридична термінологія в економічному дискурсі 6
1.1 Науково-технічна термінологія, закономірності її появи 6
1.2 Термінологія, її ознаки як системи 7
1.3 Термін, його функції, вимоги до терміна 8

1.4 Юридична термінологія 10
1.5 Стилі мовлення. Особливості економічних текстів 13
Розділ 2. Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах.. 16
2.1 Поняття «етимологія», її особливості 16
2.2 Шляхи походження наукової лексики 17
2.3 Побудова нових термінів 22
2.4 Аналіз понять «семантика», «моносемантичність», «полісемія» 23
2.5 Семантика юридичних термінів в економічних текстах 24
Висновки26
Бібліографія29
Додаток33

Литература

1. Білецький А.О. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві. - К., 1996. - 380с.
2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К., !996. - 270с.
3. Денисова СП. Типологія категорій лексичної семантики. - К., 1996. -478с.
4. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.:Вид.дім «KM Academia», 2000.-218с.
5. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця, Нова Книга, 2002. - 564с.
6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - 288с.
7. Кочерган М.П. Слово і контекст. - Львів, 1980. - 340с.
8. Масенко Л.Т. Мова і політика. - К.,1999. - 540с.

9. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240с.
10. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль.- К., 1976. - 255с.
11. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1999. - 240с.
12. Арнольд И.В. Стилистика современного анлийского языка (стилистика декодирования): Учебное пособие для студентов фак. и ин-тов иностр.яз. - Л., «Просвещение», 1973. - 300с.
ІЗ.Ахманова О.С., Натан Л.Н., Полторацкий А.И., Матюшенко В.И. О принципах и методах лингвистического исследования. - Узд. МГУ, 1966
14. Балли Ш.Французская стилистика. - М.: Изд. иностр. лит., 1961
15. Баскаков А.Н. Социолингвистические проблемы терминологии на языках народов СССР: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988
16. Белодед И.К.Интернациональные элементы в лексике и терминологии. - Харьков: Вища школа, 1980. - 208с.
17. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М.: Высшая школа, 1967.-325с.
18. Волков А.Г. Язык как система знаков. - М., 1996. - 346с.
19. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. - М., 1962. - 185с.
20. Иванова Л.П. Методы линвистических исследований. - К., 1995. -205с.
21. Истрина Е.С. Норма русского литературного языка и культура. - М.-Л.: Изд.АН СССР, 1948
22. Квитко И.С. Термин в научном документе. - Львов: Вища школа, 1976.-128с.
23. Кожина М.Н. К основаниям функционаоьной стилистики. - Пермь, 1968, 348с.

24. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история: Новое в лингвистике. - М., 1963.-175с
25. Крючкова Т.Б. О некоторых принципах составления словарей общественно-политической терминологии: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988. - 344с.
26. Крючкова Т.Б. О представлениях общественно-политической лексики и термиинологии в толковых словарях. - Москва, 1988. - 424с.
27. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. - М.: Наука, 1982. - 152с.
28. Лотте Д.С. Основыы постороения научно-технической терминологии. - М.: Издательство Академии Наук СССР, 1961. - 160с.
29. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. - М.: Высшая школа, 1987. -272с.
30. Михневич А.Е. Потребности материальные, духовные и ...языковые: Общество, язык, политика. - Минск: Высшая школа, 1988. - 326с.
31. Смирнов И.П. Методические рекомендации для переводчиков научно-технической литературы. - М., 1988. - 184с.

32. Трескова СИ. Терминология в сфере массовой коммуникации. -Москва, 1988.-495с.
33. Туманян Э.Г. Терминология и литературные языки народов СССР. -Москва, 1988.-218с.
34. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. - К., 1980. - 366с.

35. Федотова И.Г. Юридические понятия и категории в анлийском языке.
-Обнинск, 2000. -388с.
36. Фёдоров А. Очерки общей и сопоставительной стилистики. - М.: Высшая школа, 1971. - 432с.
37. Чичерин А.В. Идеи и стиль. - М.: Советский писатель, 1968. - 315с.
38. Швейцер А.Д. Перевод в контексте культурной традиции: литературный язык и культурная традиция. - М., 2001. - 415с.
39. Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. - М. - Л., 1963
40. Интернет сайт: comvas.edu.gr
Словники
1. Українсько-російський словник: 120 000 слов\ Сост.Л.С.Паламарчук, Л.Г.Скрипник. - К.: Головна редакція УРЕ, 1986.-940с.
2. Російсько-український, українсько-російський словник: приблизно 150 000 слів. - 6 вид. -К.: МП «Феникс», 1995. - 560с.
3. Новогреческо-русский словарь: около 67000 слов\ Сост. И.П. Хориков, М.Г.Малев. - М.: Культура и традиции, 1993. -856с.
4. Словарь русского языка: около 57000 слов\ Сост. С.П.Ожегов. -М: Рус.яз.,1983. - 816с.
5. Ελληνικό λεξικό. Συνεργάστηκαν Βασιλική Μανδάλα, Γιώργος Γεραλής, Αριστοτέλης Αναγνώστου. - Αρμονία.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Функціонування юридичної термінології в текстах газетних повідомлень 900
Новые явления в русском языке 1990-х - 2000 гг. 1000
ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 1500
Стили современного литературного языка. 1000
Лингвистические аспекты эвфемии 1500
способы словообразования в нестандартной лексике англ. яз. 1500
Общество. Основы философского анализа. 850
Бессоюзное сложное предложение 1500
Языковая специфика деловых переговоров 1500
Формирование наречий в истории французского языка 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.