Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Филология - Особливості перекладу фразеологічних одиниць на матеріалі грецької міфології

Особливості перекладу фразеологічних одиниць на матеріалі грецької міфології Филология . Курсовая

  • Тема: Особливості перекладу фразеологічних одиниць на матеріалі грецької міфології
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Филология
  • Страниц: 30
  • Год сдачи: 2008
  • ВУЗ, город: ДонНУ (Донецк)
  • Цена(руб.): 1500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Сфера вживання фразеологічних одиниць дуже широка. Фразеологізми мі-цно увійшли до нашого життя і вживаються як в усному, так і в писемному мов-ленні.
Дана робота присвячена фразеологізмам на матеріалі грецької міфології, а також особливостям перекладу цих одиниць, тобто труднощам при перекладі та можливим способам перекладу.
Актуальність дослідження обумовлена тим, що розгляд перекладу як дво-мовної комунікації представляється в даний час надзвичайно плідним. Фразеоло-гічні одиниці є обєктом дослідження таких мовознавців, як Ш. Баллі, В.В.Виноградов, А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, В.К. Порзежинський, М.Тріандафіллідіс, Д.Лукатос та ін. Коло проблем, що відносяться сюди, інтенси-вно розробляється останніми роками різними теоретичними дисциплінами: стилі-стикою, граматикою, етимологією, історією мови, літературознавством, тощо. Для перекладу ФО перекладач має бути не тільки знавцем своєї національної культу-ри, але і в широкому об'ємі знавцем іншомовної культури, оскільки засвоєння іно-земної мови і подальше його застосування програмуються як міжкультурна кому-нікація, як діалог культур...

Содержание

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ У ПЕРЕКЛАДІ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ. 7
1.1.Фразеологія як лінгвістична дисципліна та предмет її дослідження 7
1.2. Класифікації фразеологізмів у новогрецькій та українській мовах. 8
1.3. Джерела походження фразеологізмів. 11
1.4. Особливості перекладу фразеологічних одиниць. 13
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 15
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА МАТЕРІАЛІ ГРЕЦЬКОЇ МІФОЛОГІЇ. 17
2.1. Загальна характеристика ФО, взятих з грецької міфології 17
2.2. Труднощі перекладу ФО з грецьких міфів українською мовою 18
2.3. Аналіз способів перекладу фразеологічних одиниць з грецької міфології. 21
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. 23
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

Литература

2. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. Харків: Вища школа, 1983. 137 с.
3. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків: Вища шко-ла, 1987. 133 с.
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энцик-лопедия, 1966. 607 с.
5. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. М.: Художественная литература. 1966. 824.
6. Балли Ш. Французская стилистика / Пер.с фр. К.А.Долинина. М., 1961.
7. Білецький А.О. Міфологія і міфи античного світу. Л. : Наука, 1972. 213 с.
8. Булатов М.А. Крылатые слова. М.: Детгиз. 1958. 116 с.
9. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в рус-ском языке. М.-Л.: АН СССР, 1983. 126с.
10. Виноградов В.В. Основные типы лексического значения слова. //ИЯШ. 1981. - №5. с. 21-24.
11. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - Рівне, 1996, 124
12. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. К.: Вища школа, 1985. 360 с.
13. Єрченко П.Г. Класифікація фразеологічних одиниць // Іноземна філо-логія. 1994. Вип. 4 с.8-12
14. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. -Львів, 1983. - 163 с.
15. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. СПб.: Кристалл, 2001.
16. Кунин А.В. Фразеологические единицы и контекст // Иностранные языки в школе. 1971. - № 5. С. 2-15.
17. Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М. : чпедгиз, 1957. 620 с.
18. Миф фольклор литература. Л. : Наука, 1978. 250 с.
19. Мифологический словарь. Книга для учителя. М.Н. Ботвинник, Б.Н. Коган. М.: Просвещение, 1985.
20. Мифы народов мира. Энциклопедия. (В 2 томах). Гл. ред. С.А.Токарев Т.1. М.: Советская энциклопедия, 1980. 672 с.
21. Мифы народов мира. Энциклопедия. (в 2 томах). Гл. ред. С.А.Токарев Т.2. М.: Советская энциклопедия 1980 673 с.
22. Мокієнко В.М. Варіантність як одне з джерел утворення фразеологізмів // Мовознавство. 1970. № 5. С. 39-50.
23. Мокиенко В.М. В глубь поговорки: Рассказы о происхождении крылатых слов и образных выражений: Книга для уч-ся ст. классов. М.: Про-свещение, 1975. 173 с.
24. Молотков А.И. Некоторые особенности употребления фразеологизмов в современном русском языке // Нормы современного русского литературного словоупотребления. М.; Л., 1966. 154 с.
25. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. Отв. редактор доктор фил. наук А.В. Суперанская - 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Наука, 1988
26. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. К.: Либідь, 1993. 248 с.
27. Попов Р.Н. Фразеологические единицы современного русского ли-тературного языка с историзмами и лексическими архаизмами. Вологда: Сев.-зап. кн. изд-во, 1967. 268 с.
28. Словник античної міфології. Київ, 1985.
29. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. - М.: Наука, 1973., 261
30. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія. К.: На-ук. думка, 1973. 439 с.
31. Фемщина В.П., Горохов Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения: Лингвистический словарь. М.: Рус. яз., 1988. 272 с.
32. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М.: Выс-шая школа, 1985. 160 с.
33. Шахнович М. И. Первобытная мифология и философия. Л. : Наука, 1971. 240 с.
34. Эльянова Н.М. Крылатые слова. Их происхождение и значение (Пособие для студентов педагогич. ин-тов на англ. языке). Л.: «Просвеще-ние», 1971. 208 с.
35. Korunets I.V. A Course in the Theory and Practice of Translation. K.: V.Sch., 1986. 174 с.,88
36. Καραμπατέα Μ. Ελληνική μυθολογία: θεοί, ήρωες, Ιλιάδα, Οδύσσεα Εκδ. Αδαμ, 1997, 287 σ.
37. Λουκόπουλος, Δ. & Δ. Λουκάτος. Παροιμίες των Φαρασών. Καππαδοκία 5. Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. - 1951.
38. Μπαμπινιώτης, Γ., Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, εκδ. Κέντρο Λεξικολογίας, 2002.
39. Μπουγιούκου-Μουσαίου, Κ. Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης. Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. - 1961.
40. Τριανταφυλλίδη, Μ. 1993 [1938]. Άπαντα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Νεοελληνική γραμματική ιστορική εισαγωγή, 3ος τόμ. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. Σελ. 287
41. Τριανταφυλλίδης, Μ. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2002
42. Tριανταφυλλίδης, M. Nεοελληνική γραµµατική (της δηµοτικής). 3η έκδ. Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών. ET AL. [1941] 1988.
43. http://www.lp.edu.ua/
44. http://www.bdpu.org/scientific_published/
45. http://www.idiomsite.com/
46. http://www.krsu.edu.kg/
47. http://www.rusnauka.com/
48. http://www.lnu.edu.ua/
49. http://www. theogonia.gr/
50. http://www.crete.bravehost.com/
51. http://www.ae-lib.org.ua/_lit_ant_greece.htm
52. http://www.krassanakis.gr/

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Особливості перекладу художньої публіцистики з новогрецької на українську мову (есе) 1000
Засоби перекладу політичних реалій з грецької на українську мову на матеріалі грецьких періодичних видань 900
Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки 900
Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах 900
Функціонування юридичної термінології в текстах газетних повідомлень 900
Новые явления в русском языке 1990-х - 2000 гг. 1000
ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 1500
Стили современного литературного языка. 1000
Лингвистические аспекты эвфемии 1500
способы словообразования в нестандартной лексике англ. яз. 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.