Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Филология - ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ Филология . Дипломная

  • Тема: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Филология
  • Страниц: 83
  • Год сдачи: 2007
  • ВУЗ, город: ДонНУ (Донецк)
  • Цена(руб.): 1500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

З моменту отримання Україною незалежності розпочався новий етап розвитку її історії, а також розвитку її міжнародних звязків. Стрімко зріс інтерес до економіки нашої країни. Україна намагається вступити до Всесвітньої організації Торгівлі та отримати членство в ЄС. А для досягнення цього необхідним є вивчення економічної ситуації в Україні, визначення її проблем та знаходження шляхів їх вирішення. Цьому допомагає по-перше розширення звязків з іншими країнами, а по-друге залучення спеціалістів економістів з-за кордону для участі в міжнародних економічних конференціях та симпозіумах. А для налагодження щільного обміну інформацією та досвідом необхідне здійснення багатомовних письмових та усних перекладів.
В вересні 2006 року на базі Маріупольського державного гуманітарного університету відбулася міжнародна конференція на теми економіки та екології. В ній приймали участь спеціалісти з Греції, Кіпру, Італії та Англії. Виступи учасників перекладались на новогрецьку, англійську та українську мови. Це свідчить про необхідність перекладачам вільно володіти не тільки загальновживаною, але й тематичною лексикою. Необхідним є проведення дослідження особливостей перекладу текстів економічної тематики з новогрецької мови на українську і навпаки, систематизації цих знань, а також вивчення особливостей економічної термінології.
Всі вищезазначені фактори пояснюють актуальність проведення даного дослідження...

Содержание

Вступ.............................................................................................................................3
Розділ 1.Особливості текстів економічної тематики...............6
1.1.Види текстів економічної тематики................................................6
1.2.Економічна термінологія... ...........................................................10
1.2.1.Значення перекладу для розвитку економіки.. 10
1.2.2.Поняття терміну та терміносистеми......11
1.2.3.Види економічних термінів та особливості економічної
термінології..17
Висновки до Розділу 1...............................................................................................24
Розділ 2.Переклад текстів економічної тематики .................................................26
2.1.Види трансформацій, які використовуються при перекладі текстів
економічної тематики26
2.2. Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми перекла-
ду текстів економічної тематики ...........35
Висновки до Розділу 2...............................................................................................42
Загальні висновки......................................................................................................43
Список використаної літератури
Додаток А
Додаток Б
Додаток В

Литература

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие
по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. -
СПб.: Союз, 2001. 288 с.
2. Алимов В.В. Теория перевода: Перевод в сфере профессиональной комму-
никации. М.: УРСС, 2005. 160 с.
3. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка.
М.: Книга, 1979. 175 с.
4. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М.: Юнити, 1985. 156 с.
5. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода.
- М.: Наука, 1975. 256 с.
6. Березин Ф.М., Головин Б.М. Общее языкознание. М.: Владос, 1994. 338 с.
7. Білецький А.О. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві: Ме-
тодологічні питання мовознавства. К.: Артек, 1976. 286 с.
8. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на ангий-
ский. М.: УРАО, 1998. 208 с.
9. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. М.: Владос, 1990.
- 324 с.
10. Вихристюк Л.С. Вступ до перекладознавства. Алчевськ: ДГМІ, 2001.
176 с.
11. Войтович Я. Шляхи удосконалення науково-технічного перекладу// Вісник
Національного університету «Львівська Політехника». Проблеми українсь-
кої термінології. Л.: Ліга-Прес, 1995. 154 с.
12. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М.: Книга, 1987. 216 с.
13. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова. К.: Аб-
рис, 1981. 206 с.
14. Денисова С.П. Типологія категорій лексичної семантики. К.: ВЦ Академія,
1996. 303 с.
15. Дяков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні
та соціолінгвістичні аспекти. К.: Академія, 2000. 218 с.
16. Жлуктенко Ю.О. Контрастивний аналіз як прийом мовного дослідження.
Нариси з контрастивної лінгвістики. К.: Либідь, 1979. 158 с.
17. Журавлёва Т.А. Конспект лекций по курсу: «Основные проблемы теории и
практики перевода». Донецк: АООТ Донецкий торговый дом «Донбасс»,
1998. 87 с.
18. Зверигенцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М.: Старт, 1982.
196 с.
19. Зорина Н.Д. Обучение аннотированию и реферированию иностранной ли-
тературы по специальности в неязыковом ВУЗе. М.: Мир, 1973. 123 с.
20. Иванова Л.М. Методы лингвистических исследований. М.: Владос,
1995. 187 с.
21. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.: Издательство Союз,
2001. 320 с.
22. Карабан В.И. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Грама-
тичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми.
- Вінниця: Наукова Книга, 2002. 564 с.
23. Квитко І.С. Загальне мовознавство. К.: Знання, 1976. 231 с.
24. Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичної
думки. К.: Либідь, 1985. 386 с.
25. Кодухов В.И. Общее языкознание. М.: Просвещение, 1974. 228 с.
26. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Наука, 1978. 235 с.
27. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. М.: Наука, 1984. 209 с.
28. Корнеева М.С. Пособие по реферированию и аннотированию научных текс-
тов. М.: изд. МГУ, 1983. 49 с.
29. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. К.: Академія, 2000. 368 с.
30. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. К.: Академія, 1999. 288 с.
31. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. М.: Международ-
ные отношения, 1976. 176 с.
32. Кубрякова Е.С. Актуальные проблемы современной семантики. М.:
Юнити, 1994. 256 с.
33. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. Под ред. Нуреева Р.М. 2-е изд.,
изм. М.: Норма, 2005. 576 с.
34. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания : Учеб-
ное пособие. М.: Знание, 2003. 192 с.
35. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода. М.: Международные
отношения, 1976. 214 с.
36. Лотте Д.С. Образование системы научно-технических терминов : Основы
построения научно-технической терминологии. М.: Мир, 1971. 284 с.
37. Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. М.: Международные
отношения, 1985. 218 с.
38. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. М.:
Воениздат, 1980. 206 с.
39. Найда Ю.А. Вопросы перевода. М.: Просвещение, 1970. 246 с.
40. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. М.: Русский
язык, 1988. 312 с.
41. Носенко И.А., Горбунова Е.В. Пособие по переводу научно-технической
литературы с английского языка на русский. М.: Высшая школа, 1974.
164 с.
42. Общая экономика. Учебник// Под ред. Радионовой И.Ф. Каменец-
Подольский: Абетка-НОВА, 2003. 384 с.
43. Общее языкознание // Отв. ред. Серебренников Б.А. М.: Владос, 1988.
296 с.
44. Общее языкознание. Хрестоматия // Под общ. ред. Супрун А.Е. Минск:
Культура, 1989. 395 с.
45. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесённость с действительностью.
С.-П.: Невский проспект, 1995. 213 с.
46. Попова З.Д. Общее языкознание. М.: Книга, 1987. 234 с.
47. Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. М.: Книга, 1986.
346 с.
48. Пумпянский А.Л. Введение в практику перевода научно-технической ли-
тературы. М.: изд. АН СССР, 1971. 193 с.
49. Реформацкий А.А. Введение в языкознание. М.: Юнити, 1996. 318 с.
50. Реформацкий А.А. Что такое термин и терминология? : Вопросы термино-
логии. М.: Современник, 1978. 223 с.
51. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Международ-
ные отношения, 1986. 245 с.
52. Семчинський С.В. Загальне мовознавчтво. К.: Просвіта, 1996. 281 с.
53. Скороходько Э.Ф. Лингвистические вопросы перевода научно-технических
терминов с английского языка на русский. К.: Издательство Киевского
университета, 1983. 92 с.
54. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. М.: Современник, 1995. 207 с.
55. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М.: Просвещение, 1975.
288 с.
56. Стрелковский Г.М., Латышев Л.К. Научно-технический перевод. М.: Нау-
ка, 1987. 178с.
57. Тараненко А.А. Языковая семантика в её динамических аспектах (основные
семантические процессы). М.: Современник, 1991. 284 с.
58. Теория перевода и сопоставительный анализ языков // Под.ред.Меднико-
вой Э.М.. М.: изд. МГУ, 1985, - 175 с.
59. Теория и практика перевода. Республиканский межведомственный сборник
№14. К.: Вища школа, 1986. 135 с.
60. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. М.: Высшая школа, 1983.
215 с.
61. Циткіна Ф.А. До питання про перекладність. Львів: Ліга-Прес, 1986.
137 с.
62. Циткина Ф.А. Терминология и перевод. Львов: Лига-Пресс, 1988. 209 с.
63. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973. 171 с.
64. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М.: Воен-
издат, 1988. 230 с.
65. Чернов Г.В. Теория перевода и переводческая деятельность. М.: Наука,
1988. - 214 с.

Словники
66. Англо русский экономический словарь. Под ред. Аникина А.В. М.:
«Русский язык», 1981. 483 с.
67. Валюженич Д.В. Греческо русский и русско греческий экономический
словарь. М.: «Святая гора», 2002. 392 с.
68. Жданова И.Ф. Русско английский экономический словарь. М.: Рус.яз.-
Медиа, 2006, - 879 с.
69. Новий тлумачний словник української мови // Укл. Яременко В.В. К.:
Аконіт, - 1998. в 4-х томах.
70. Новітній російсько-український словник //Укл. Коврига Л.П. Харків:
Белкар-книга, 2006. 1072 с.
71. Хориков И.П. Новогреческо-русский словарь. М.: Культура и традиции,
1993. 854 с.
72. Mandeson. Σύγχρονο ρώσο-ελληνικό λεξικό, - Μ.: Советская энциклопедия,
1966. 1374 с.
73. Meizon. Ελληνικό λεξικό. Αθήνα: Ελευθεροτυπία, 1999. 1494 с.

Інтернет ресурси
www.google.gr
www.komvos.edu.gr
www.meta.ua
www.rambler.ru
www.yandex.ru

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Безличные предложения в поэме Н.В. Гоголя Мертвые души 1000
культурные и семантические особенности зоонимов английского и немецкого языков. 1500
ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. ХЛЕБНИКОВА И В. МАЯКОВСКОГО) 900
Сниженная лексика - практика к диплому 2250
Речевые стереотипы в мужской и женской речи (на материале разговорной речи) 1260

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.