Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Литература русская - Релігійний дискурс в поезії представників

Релігійний дискурс в поезії представників Литература русская . Дипломная

  • Тема: Релігійний дискурс в поезії представників
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Литература русская
  • Страниц: 58
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: ДонНУ (Донецк)
  • Цена(руб.): 2500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

РОЗДІЛ І
РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

1.1. Проблематика визначення поняття «дискурс»
Термін «дискурс» отримує в сучасній науковій парадигмі безліч тлумачень. Так, поняття «дискурс» в англоамеріканськой лінгвістичної традиції з початку 70-х г.г. широко використовується в значенні «Функціональний стиль». Саме ж поняття функціонального стилю має точки зіткнення з поняттям «дискурс»: обидва мають на увазі типи функціонування мови, особливі мовні підсистеми.
Погляд на використання мови як обумовлене контекстуалними, ситуативними змінними дав синонім поняттю «Функціональний стиль» в англомовній традиції - це термін «регістр». Проте, якщо функціональний стиль організований сферою комунікації, її метою і системою використовуваних мовних засобів, то дискурс в рамках даної роботи розуміється як тип мови, визначений історично і соціально...

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 7
1.1. Проблематика визначення поняття «дискурс» 7
1.2. Співвідношення дискурсу і тексту 9
1.3. Поняття «релігія» та «віра» в релігійному дискурсі 11
1.4. Специфіка релігійного дискурсу в лінгвістиці 13
1.5. Жанровий простір релігійних текстів 18
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 22
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ «ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ» 23
2.1. Історичні передумови виникнення «Празької школи» 23
2.2. Особливості розвитку літератури діаспори 26
2.3. Тематика творів «пражан» 31
2.4. Огляд творчості поетів Празької школи» 33
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 40
РОЗДІЛ ІІІ. СВЯТЕ ПИСЬМО В ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ 41
3.1. Біблійні образи у «пражан» 41
3.2. Біблійні концепти у творах представників «Празької школи» 45
3.3. Боротьба добра і зла в поезії "Празької школи" 47
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 50
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55

Литература

1. Антофійчук В. Трансформація образу Іуди Іскаріота в українській літературі ХХ століття // Слово і час. 2001. № 2. С.52-58.
2. Барка В. Християнські проповіді // Українська газета. 1995. 5 січня
3. Бахтин М. Проблема речевых жанров. М., 1979. 237с.
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М: Искусство,1986.- 444 с.
5. Бацевич Ф.С. Лiнгвiстична генологiя: проблеми i перспективи. Львiв: ПАIС, 2005. 264 с.
6. Бетко І. Біблія як джерело ідей у творчості Лесі Українки: Проблемний огляд // Слово і час. 1991. № 3. С.28-36.
7. Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. К, 1992.
8. Верещагин, Е. М. Лингвострановедческая теория слова. - М.: Русский язык, 1980. - 320 с.
9. Гак В.Т. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке // Вопросы языкознания. - 1997. - №5.
10. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985
11. Дністровий А., Астаф'єв О. Поети і воїни прийдешнього // Празька поетична школа: Антологія. Харків: Ранок, 2004. С.3-31.
12. Зигабен Е. Толкование Псалтири (пер. с греч.). Киев, 1983. 420 с.
13. Ільницький М. Від Молодої Музи до Празької школи / Ін-т українознавства ім. І.Крипякевича НАН України. Львів, 1995. 318 с.
14. Карасик В.И. Религиозный дискурс. // языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики: Сб. научных трудов Волгоград: Перемена, 1999. С. 5-19
15. Каутский К. Происхождение христианства - М.: изд. полит. лит., 1990.
16. Качуровський І. Про лірику Олекси Стефановича // Качуровський І. Променисті сильветки: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. Мюнхен, 2002. С.447-455.
17. Климентова О. Історико-літературний феномен празької школи // Дивослово. 2003. № 10. С.13-18.
18. Ковалів Ю.І. Грані українського менталітету // Слово і час. - 1996. - № 10. -С. 6 - 10.
19. Кононенко В.И. Символы в фразеологизмах // Русский язык в школе. 1991. №6.
20. Кононенко П.П. Українська література: Проблеми розвитку: Навч. посібник. -К.: Либідь, 1994. -336 с.
21. Кухар О. Проблема митця й мистецтва в естетиці й поезії Євгена Маланюка // Дивослово. 2002. № 2. С. 14-17.
22. Куценко Л. Dominus Маланюк: тло і постать: Монографія. Кіровоград: Центрально-українське видавництво, 2001. 264 с.
23. Лівицька-Холодна Н. Поезії, старі і нові. Нью-Йорк: Видання Союзу Українок Америки, 1986. 238 с.
24. Липа Ю. Твори: В 10 т. Львів: Каменяр, 2005. Т.1.: Поезія. 543 с.
25. Локк, Дж. Опыты о человеческом разумении // Соч.: В 3 т. - М.: Мысль, 1985. - Т. 1. - 621 с.
26. Маланюк Є. Поезії. Львів: УПІ ім. Івана Франка, 1992. 686 с.
27. Малиновский Б. Магия, наука и религия. - М.: Рефл-бук, 1998. - 304 с.
28. Марко В. Стежки до таїни слова: Літературознавчі й методичні студії. Навчальний посібник. Для студентів філологічних спеціальностей. Кіровоград: Степ, 2007. 264 с.
29. Мейзерська Т. Езотерична проблематика поетичної збірки Ю.Липи Вірую // Треті Липівські читання: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса: Друк, 2007. С.99-107.
30. Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. М.: Агентство «Фаир», 1998. 352 с.
31. Мишланов В.А. Молитва как речевой жанр.// Прямая и непрямая коммуникация: Сб. научных статей. Саратов: Изд-во Гос. УНЦ «Колледж», 2003. С. 290-302
32. Муза любові й боротьби: Українська поезія празької школи / Упоряд., ст. й прим. М.Неврлого. К.: Український письменник, 1995. 159 с.
33. Ольжич О. Незнаному Воякові: Заповідане живим. К.: Фундація імені О.Ольжича, 1994. 432 с.
34. Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі. - К.: Либідь, 1997.-360 с.
35. Петров В. Діячі українсьої культури: 1920 - 1940 рр.: Жертви більшовицького терору. - К.: Воскресіння, 1992. - 80 с.
36. Просалова В. Феномен художнього профетизму у творчості празької поетичної школи // Сучасний погляд на літературу: Науковий збірник. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. Вип.9. С.143-152.
37. Релігійна традиція у духовному відродженні України. Полтава, 1992
38. Реформатский, А. А. Введение в языковедение; под. ред. В. А. Виноградова. - 5-е изд. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 536 с., 105; Степанов, Ю. С. Основы общего языкознания. - М.: Просвещение, 1975. - 271 с.
39. Рязанцева Т. Трансформація тем і мотивів метафізичної поезії в літературі ХХ століття // Сучасність. 2002. №3. С.117-127.
40. Спиноза, Б. Богословско-политический трактат // Соч.: в 2 т. - М.: Политиздат, 1957. - Т. 2. - С. 7-350
41. Степаненко, В. А. Слово / Logos / Имя - имена - концепт - слова: сравнительно-типологический анализ концепта "Душа. Seele. Soul" (на материале русского, немецкого и английского языков): дис. ... д-ра филол. наук. - Иркутск, 2007.
42. Степанов, Ю. С. Основы общего языкознания. - М.: Просвещение, 1975. - 271 с.
43. Тарнавський О. Розмови з Богом: У девяносторіччя Наталі Лівицької-Холодної // Сучасність. 1993. № 1. С.158-161.
44. Хамитов Н., Крилова С. Филисофский словарь: Человек и мир. К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2006. 306 с.
45. Чернявська Л. Філософсько-естетичні засади поезії Олега Ольжича // Слово і час. 1999. № 11. С.29-32.
46. Шишкова А. Світоглядно-естетичні засади поезії Юрія Липи // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Збірник наукових праць. К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. Вип. 9. С.164-171.
47. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра. // Жанры речи. Саратов: УНЦ "Колледж", 1997. С. 88-99
48. Webster's Desk Dictionary of the English Language. - Springfield, 1983.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Влияние литературной критики на поэзию 20-30-х г. XX века (на материале журнала "Звезда") 3000
Христианские символы в поэме Блока 2500
Становление жанра эссе в русской публицистике 1499

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.